Snarvei til kurspåmelding

Pedverket Kompetanse – for barnehage, skole og PPT/BUP

Alle kan lære å lære!

Mange barn og unge lærer lett helt av «seg selv», mens andre møter små eller store utfordringer når de skal lære noe nytt. Vi vil bidra til å hjelpe alle til å lære å lære. Målet er at den enkelte skal bli selvgående og uavhengig i læringa si, både når det gjelder det de lærer spontant i hverdagen sin og når det gjelder det de skal lære på skolen.

Dette er et overordna mål for Pedverket Kompetanse. Arbeidet vårt er basert på grunnleggende pedagogisk teori sett i lys av nyere nevropsykologisk/ læringspsykologisk forskning, og med forankring i praksis. Slik vil vi formidle forståelse for barn og unges læring. Slik forståelse gir redskaper til å kunne møte barn og unge der de er i læringsprosessen sin, og gi den enkelte nødvendig støtte til å komme videre.

Hvordan?

Kurs for lærere i skole og barnehage gir kunnskap om prosesser som er aktive når vi «bruker hodet».
Kurs i begrepsundervisning gir basis for å bruke Nyborgs begrepsundervisningsmodell (BU-modellen), mens kurs i CAS2 Rating-skala gir forståelse for kognitive (tanke-) prosesser og hvordan de spiller en rolle i ulike typer læring, og relatert til ulike læringsmål.

Kurs for PPT og BUP gir kompetanse i ulike typer kartlegging, aktuelle som basis for sakkyndig vurdering (PPT) og for differensialdiagnostikk (BUP). Også i disse kursene vektlegger vi forståelse for barns læring, med vekt på tiltak.

PP-klinisk videreutdanning (30 stp) gir kompetanse i test/kartlegging og sakkyndighetsarbeid.

Materiellet du finner på denne nettsida har det samme fokuset: Å bidra til at barn og unge lærer å lære.

Vi lager gjerne kurs og kursrekker i samarbeid med den enkelte kommune, og har spesielt god erfaringnår dette er en del av PPT sitt systemarbeid for å bidra til ordinær opplæring som møter barn med spesielle behov.

Vi anbefaler PP-klinisk etterutdanning med oppstart 21. august 2017.