BARN LÆRER  HELE TIDEN

Mange barn og unge lærer lett helt av «seg selv», mens andre møter små eller store utfordringer når de skal lære noe nytt. Vi vil bidra til å hjelpe alle til å lære å lære. Målet er at den enkelte skal bli selvgående og uavhengig i læringa si, både når det gjelder det de lærer spontant i hverdagen sin og når det gjelder det de skal lære på skolen.

Dette er et overordna mål for Pedverket Kompetanse. Arbeidet vårt er basert på grunnleggende pedagogisk teori sett i lys av nyere nevropsykologisk/ læringspsykologisk forskning, og med forankring i praksis. Slik vil vi formidle forståelse for barn og unges læring. Slik forståelse gir redskaper til å kunne møte barn og unge der de er i læringsprosessen sin, og gi den enkelte nødvendig støtte til å komme videre.

Hvordan?

Kurs for lærere i skole og barnehage gir kunnskap om prosesser som er aktive når vi «bruker hodet».
Kurs i begrepsundervisning gir basis for å bruke Nyborgs begrepsundervisningsmodell (BU-modellen), mens kurs i CAS2 Rating-skala gir forståelse for kognitive (tanke-) prosesser og hvordan de spiller en rolle i ulike typer læring, og relatert til ulike læringsmål.

Kurs for PPT og BUP gir kompetanse i ulike typer kartlegging som gir godt grunnlag for sakkyndig vurdering (PPT) og for differensialdiagnostikk (BUP). Også i disse kursene vektlegger vi forståelse for barns læring, med vekt på tiltak.

PP-klinisk etterutdanning gir kompetanse i test/kartlegging og sakkyndighetsarbeid.

Materiellet du finner på denne nettsida har det samme fokuset: Å bidra til at barn og unge lærer å lære.

Vi lager gjerne kurs og kursrekker i samarbeid med den enkelte kommune, og har spesielt god erfaringnår dette er en del av PPT sitt systemarbeid for å bidra til ordinær opplæring som møter barn med spesielle behov.