Foreldreveiledning


Hjelp til barn og foreldre

Vår klinikk hjelper foreldre og barn med både vanlige vansker for vanlige barn og de litt vanskeligere sakene en kan oppleve i hverdagen.

Vi tilbyr konsultasjon med eller uten skrevne rapporter for familier. Vår utredninger for barn i alderen 1 til 19 år vil gi praktiske råd  og anbefalinger  basert på en individuell kartlegging for barnet/ungdommen. Individuell kartlegging av barn krever om lag 4 timer direkte med barnet og om lag 6 timers arbeid med møter og bearbeiding av resultatene.
Kartleggingen kan omfatte standardiserte tester og vitenskaplig dokumenterte dynamisk kartlegging og undervisning for å finne barnets sterke sider og de sider der barnet har behov for noe utover det de elles får.

Vi kan utrede barnets strategier for tenkning og læring, samt adferds og sosiale utfordringer. Råd og hjelp til endringer i familien eller  muligheter for utvikling av skolens basisferdigheter som lesing, skriving, regning og bruk av digitale hjelpemiddel.  De resultatene vi kommer til vil bli drøftet, delt og demonstrert sammen med foreldre og eller skole.

Til foreldrene kan vi gi vi og råd og veiledning om

 • Vanlige vansker med vanlige barn (oppdragelsesrådgivning)
 • Lærevansker
 • Lese og skrivevansker
 • Matematikkvansker
 • Andre lærevansker
 • Vansker i familien
 • Familierådgivning (generelt)
 • Samlivsvansker
 • Vansker i forhold til barnehage og skole
 • Alternative sakkyndige vurderinger
 • Juridisk rådgivning i forhold til tiltak i barnehage og skole.
 • Assistanse (fullmektig) i forhold til pågående saker i skolen.

Familiepedagogisk veiledning

Vi tilbyr konsultasjon med eller uten skrevne rapporter for familier. Vår utredninger for barn i alderen 1 til 19 år vil gi praktiske råd råd og anbefalinger  basert på en individuell kartlegging for barnet/ungdommen. Individuell kartlegging av barn krever om lag 4 timer direkte med barnet og om lag 6 timers arbeid med møter og bearbeiding av resultatene.

Kartleggingen kan omfatte standardiserte tester og vitenskaplig dokumenterte dynamisk kartlegging og undervisning for å finne barnets sterke sider og de sider der barnet har behov for noe utover det de elles får.

Vi utreder barnets strategier for tenkning og læring, samt adferdsutredning og muligheter for utvikling av skolens basisferdigheter som lesing, skriving, regning og bruk av digitale hjelpemiddel.  De resultatene vi kommer til vil bli drøftet, delt og demonstrert sammen med foreldre og eller skole.

Alt vårt personale er involvert i pågående vitenskapelig forsknings- og utviklingsarbeid  og vi deltar i europeiske prosjekt om Livslang læring og hvordan en kan tilrettelegge for kartlegging og undervisning i den inkluderende skolen.

Betaling

For konsultasjon og utredninger gjort på vårt kontor kan det avtales faste priser eller bli fakturert pr medgått arbeidstime.
For enkeltkonsultasjoner på kontoret uten rapport fakturerer vi hver konsultasjonstime.
For utredninger som blir utført utenfor våre kontorer  fakturerer vi for medgått arbeidstid og vi bruker statens satser for reise og opphold.

Timesatsen er p.t. kr. 1080,-
Ved oppdrag for det offentlige avtales rammevilkårene særskilt.

Alt vårt personale er involvert i pågående vitenskapelig forsknings- og utviklingsarbeid  og vi deltar i europeiske prosjekt om Livslang læring og hvordan en kan tilrettelegge for kartlegging og undervisning i den inkluderende skolen.