Grunnlagstenkning

Når vi lærer…

Print og bruk

GRUNNLAGET

Begrepsundervisning

CAS2

CognitiveAssessmentSystem

CAS2 Ratingskala

Norsk/svenske normer

Hold kontakten

Dynamisk kartlegging

Spesialundervisning?

Desimalsett

Pedverket Kompetanse er et ressurssenter som kan bistå familie, barnehage, skole og PPT.

Den delen av arbeidet vårt som er retta mot skole og barnehage gjelder både grunnleggende, generell kunnskap om læring og læreprosesser, og mer spesifikk kompetanse som gjelder anvendelse på områder som språkutvikling og det å lære å lese og skrive; matematikk, andre fagområder.
For PPT tilbyr vi kompetanseheving både når det gjelder sakkyndighet og systemretta arbeid. Dette inkluderer fokus på lovgrunnlaget, test og kartlegging og spesifikke tiltak for sakkyndighetsarbeidet. For systemarbeidet er fokus mer generelt, og gjelder alle barn i den ordinære opplæringa.
Kompetansen vår er også etterspurt internasjonalt, etter at vi har deltatt i flere prosjekter under Erasmus-program i EU, der vi har arbeidet med inkluderende oppplæring i samarbeid med universitet, høgskoler og andre organisasjoner i ulike EU-land. Vi har også et faglig nettverk i den internasjonale organisasjonen IACEP – International Association for Cognitive Education and Psychology.