Å tenke tiltak ved fagvansker.

Barn som lykkes med å lære er glade barn. Hvem er like stolt og lykkelig som toåringen som lærer stadig nye ord og bruker dem med stor glede til alle som vil høre på?

Gutten på bildet til høyre har akkurat oppdaget at bukseselene hans har rød farge. Du visste kanskje ikke at det går an å bli så lykkelig over noe så banalt, men det gjør det.
Kanskje du også  husker noen slike øyeblikk i livet ditt? Da du hadde lært å sykle? Eller kanskje å strikke? Det er nydelig å “få det til!”
Øyeblikk av mestring gir glede og energi – erfaring av å ikke “få det til” kan fort ha motsatt virkning. Desto viktigere å kunne møte barn og unge som strever med tiltak som  gir mestring.

Disse sidene om tiltak ved fagvansker er laget for å støtte læring hos barn og unge som har vansker med å lære å lese, skrive og regne. Slike vansker er ofte klassifisert som fagvansker.  Det gjelder grunnleggende ferdigheter for å mestre et selvstendig liv, derfor er det så viktig hva vi gjør for å støtte læringsprosessene hos disse elevene. Vi har alle muligheter for å hjelpe dem å tilegne seg disse ferdighetene.

Skole og PPT har ulike roller. Lærevansker viser seg oftest først i klasserommet, og skolesystemet legger et stort ansvar på læreren for å oppdage at en elev strever og for å prøve ut tiltak. Skolen har fått “intensiv opplæring” som en strategi å bruke når en elev har større vansker enn de som kan løses i den ordinære opplæringa. Det vi skriver om på disse sidene kan være aktuelt både som tiltak i klasserommet, og enda mer som innhold i en intensiv opplæring.

Fagvansker er også et tema som er relevant for PPT. Opplæringsloven gir PP-tjenesten to viktige oppdrag: (1) Å  støtte skolen i å legge til rette for å møte alle barns behov i det ordinære opplegget og (2) Å gjøre en sakkyndig vurdering av elevens behov og gi en tilrådning om hvilken opplæring som gir eleven et forsvarlig utbytte.
Alle barn og unge skal ha utbytte av opplæringa. Grunnleggende ferdigheter er kjerne-elementer i et forsvarlig utbytte for de aller fleste elever.

Grunnlagstenking

(Kommer)

Spesifikke tiltak 

(Kommer)