Sakkyndig vurdering


Sakkyndig vurdering

Opplæringsloven sin § 5-1.Rett til spesialundervisning:
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.

Opplæringslova fortsetter slik i § 5-3.Sakkunnig vurdering
Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast.

Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til
– eleven sitt utbyte av det ordinære opplæringstilbodet
– lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa
– realistiske opplæringsmål for eleven
– om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet
– kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod

Departementet kan gi nærmare forskrifter om den sakkunnige vurderinga.
Dersom vedtaket frå kommunen eller fylkeskommunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal grunngivinga for vedtaket blant anna vise kvifor kommunen eller fylkeskommunen meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten etter § 5-1 eller § 5-7.

I opplæringsloven er det et krav om at det lages  en sakkyndig vurdering av det spesialpedagogiske behovet. Alle har rett til å be om en sakkyndig vurdering på sin skole. PP-tjenesten i kommunen din vil i de fleste tilfeller lage en slik sakkyndig vurdering som skolen skal bruke som grunnlag for å gjøre et enkeltvedtak om spesialundervisning , både omfang og innhold.

Trenger du hjelp til å få en slik sakkyndig vurdering kan du ta kontakt med din skole, lokalt PPT. har du spørsmål om dette ta gjerne kontakt med oss.

Pedverket Kompetanse kan lage slike sakkyndige vurderinger for skole, PPT og for foreldre. Vi har medarbeidere som kan gi uavhengige faglige råd med mulighet for en profesjonell kartlegging/testing av utviklingsrelaterte vansker.
Vi utarbeider sakkyndige vurderinger av de vansker barnet har i barnehage eller skole der foreldre eller PPT ber om det. Om du ikke er enig i den sakkyndige vurderingen , kan vi lage en selvstendig sakkyndig vurdering om du ønsker det?

En sakkyndig vurdering fra oss som du selv har bedt om  er ditt dokument og du må normalt bære kostnadene med å få den laget selv.
Vi kan og gi privat opplæring for barn som strever med å lære/ lese/skrive/regne.

Vårt mål er å bygge opp gode og tydlige samarbeidsformer saman med foreldre og skole der det er mulig.

Foreldreveiledning     Privatundervisning

Til foreldrene gir vi og råd om

 • Vanlige vansker med vanlige barn (oppdragelsesrådgivning)
 • Lærevansker
 • Lese og skrivevansker
 • Matematikkvansker
 • Andre lærevansker
 • Vansker i familien
 • Familierådgivning (generelt)
 • Samlivsvansker
 • Vansker i forhold til barnehage og skole
 • Alternative sakkyndige vurderinger
 • Juridisk rådgivning i forhold til tiltak i barnehage og skole.
 • Assistanse (fullmektig) i forhold til pågående saker i skolen.

 

Familiepedagogisk veiledning

Vi tilbyr konsultasjon med eller uten skrevne rapporter for familier. Vår utredninger for barn i alderen 1 til 19 år vil gi praktiske råd råd og anbefalinger  basert på en individuell kartlegging for barnet/ungdommen. Individuell kartlegging av barn krever om lag 4 timer direkte med barnet og om lag 6 timers arbeid med møter og bearbeiding av resultatene.

Kartleggingen kan omfatte standardiserte tester og vitenskaplig dokumenterte dynamisk kartlegging og undervisning for å finne barnets sterke sider og de sider der barnet har behov for noe utover det de elles får.

Vi utreder barnets strategier for tenkning og læring, samt adferdsutredning og muligheter for utvikling av skolens basisferdigheter som lesing, skriving, regning og bruk av digitale hjelpemiddel.  De resultatene vi kommer til vil bli drøftet, delt og demonstrert sammen med foreldre og eller skole.

Alt vårt personale er involvert i pågående vitenskapelig forsknings- og utviklingsarbeid  og vi deltar i europeiske prosjekt om Livslang læring og hvordan en kan tilrettelegge for kartlegging og undervisning i den inkluderende skolen.

Betaling

For konsultasjon og utredninger gjort på vårt kontor kan det avtales faste priser eller bli fakturert pr medgått arbeidstime.
For enkeltkonsultasjoner på kontoret uten rapport fakturerer vi hver konsultasjonstime.
For utredninger som blir utført utenfor våre kontorer  fakturerer vi for medgått arbeidstid og vi bruker statens satser for reise og opphold.

Timesatsen er p.t. kr. 1080,-
Ved oppdrag for det offentlige avtales rammevilkårene særskilt.