Spesialundervisning


Et barn som ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen, kan ha rett til å få spesialundervisning.
Spesialundervisning kan være at eleven jobber etter andre læringsmål som bør være utarbeidet i en individuell opplæringsplan for barnet. Spesialundervisningen skal være tilpasset behovet til det enkelte barn.

Juridisk
Er foreldre eller skolen  bekymret for om barnet ikke har tilfredstillende utbytte av opplæringen, skal skolen først forsøke å tilpasse undervisningen bedre for barnet (tilpasset opplæring). Jo bedre den tilpassede opplæringen er jo mindre behov vil en ha for spesialundervisningen.
Noen barn har vansker av en slik karakter at foreldre eller skole ikke kan se at barnet vil nå målene med opplæringen i tilstrekkelig grad. Da kan foreldre eller skole bruke en sakkyndig instans (vanligvis den pedagogisk- psykologiske tjenesten i kommunen) og be om en sakkyndig vurdering av opplæringsbehovet. I noen saker vil en før en utarbeider en sakkyndig vurdering gi skole og hjem råd om hva barnet trenger, og prøve ut om dette behovet kan møtes i den ordinære opplæringa.
Skolen (på vegne av kommunen) skal så bruke den sakkyndige vurderingen som grunnlag for å fatte et enkeltvedtak. Enkeltvedtak om spesialundervisning som avviser spesialundervisning, reduserer den sakkyndige vurderingens omfang eller innhold og der en ikke har en faglig begrunnelse for dette, kan klages på. Klageinstans er fylkesmannen, men en klager til den som har fattet vedtaket. De har da mulighet til å endre vedtaket. Om ikke dette nye vedtaket er helt i tråd med den sakkyndige vurderingen eller en mulig alternativ sakkyndig vurdering skal kommunen oversende klagen til fylkesmannen.

Hjelp til oppfølging
Noen ganger ser vi at foreldre selv må følge opp denne prosedyren. Det burde være unødvendig da ansvaret for rett saksbehandling ligger på kommunen som skoleeier. (Mange kommuner er svært gode på dette og.)
Pedverket Kompetanse kan bistå i alle ledd av en slik saksbehandling, både det skolejuridiske, og eventuelt for å utarbeide alternativ sakkyndig vurdering. Kostnadene med slik privat hjelp må foreldrene regne med å betale selv.

Last gjerne ned Utdanningsdirektoratets sine 5 minutter om spesialundervisning her UDIR

Hva bør skolen gjøre?
Skolen skal involvere og spørre foreldre (og ungdom over 15 år) før de tar avgjørelser som gjelder barnet. De skal vurdere om barnet trenger spesialundervisning og be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis foreldrene ber om det, eller hvis skolen mener at eleven trenger spesialundervisning. Skolen skal på vegne av kommunen fatte et enkeltvedtak som sier om eleven skal få spesialundervisning eller ikke, hva omfanget skal være, og hva som skal være innholdet i spesialundervisningen. Skolen skal så lage en individuell opplæringsplan (IOP), og gi eleven spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og IOP-en.
Skolen skal lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til eleven en gang i året.

Hva kan foreldre selv gjøre?
Foreldre kan kreve at skolen undersøker om barnet trenger spesialundervisning og skal si ja før skolen ber PP-tjenesten om å utrede barnet.
Foreldre skal få en skriftlig rapport en gang i året om den spesialundervisningen barnet har fått og utbyttet av den. De har også rett til å klage dersom innhold. organisering eller gjennomføring av spesialundervisningen ikke er i samsvar med den sakkyndige vurderinga og vedtaket som er gjort.

Hvordan organiseres spesialundervisning
Spesialundervisning gjennomføres etter et juridisk bindene enkeltvedtak og etter den individuell opplæringsplanen (avvik kan skje etter avtale med foreldre).
Tidligere organiserte en spesialundervisning ofte i mindre gruppe av elever og etter hvert i større grad som eneundervisning. De siste årene har en fokusert på at god spesialundervisning har klare målsettinger som kan gjennomføres ved for eksempel:

  • Spesielt organiserte lesekurs, begrepsundervisningskurs, regnekurs og lignende.
  • Ved at eleven sammen med de andre har stasjonsundervisning der oppgavene er tilpasset elevens individuelle opplæringsplan
  • Hele klassen arbeider etter ulike arbeidsplaner.
  • Redusert klassestørrelse og/eller flere lærere i klassen slik at den enkeltes individuelle opplæringsbehov blir ivaretatt.

Noen ganger er det vanskelig å skille mellom tilpasset opplæring som ikke krever enkeltvedtak, men er en oppfølging av opplæringslovens krav om å tilpasse opplæringen til den enkeltes forutsetninger og spesialundervisning som skjer på bakgrunn av et enkeltvedtak som gir eleven en særskilt rett til et omfang og et innold i spesialundervisningen.

Økonomi
Skolens tilbud om spesialundervisning  er på samme måte som ordinær undervisning  gratis. Vi anbefaler tett samarbeid med barnets hjemmeskole for å lage et best mulig spesialpedagogisk tilbud innen for rammen av skolen og klassen til barnet.

Lovgrunnlag for spesialundervisningen, Opplæringslovens kapittel 5

Kapittel 5. Spesialundervisning

  • 5-1.Rett til spesialundervisning

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2

Pedverket Kompetanse og lærevansker
Med god informasjon fra skolen kan mange elever som har spesialpedagogiske behov få en tilstrekkelig hjelp ved tilpasset opplæring. Pedverket Kompetanse gir råd til skoler, PPT og foreldre om gode løsninger for elever som møter barrierer for å lære. Pedverket Kompetanse er en forskningsbasert utdannings og utrednings institusjon som arbeider spesielt mot løsninger basert på hvordan barnet bruker hodet (Kognitive funksjoner) når det skal lære. Hodet er med både når det gjelder å løse læreoppgaver, men også når det gjelder sosiale og følelsesmessige forhold som påvirker barnets væremåte. Et hvert barn er mer enn det du tror. På alle nivåer av lærevansker uavhengig av årsaksforhold kan Pedverket Kompetanse bidra til det neste skrittet både for foreldre, skole og PPT.

Økonomi
Pedverket Kompetanse baserer sin økonomi på kurs og skolepenger for kurs og videreutdanning, salg av materiell og verktøy for skole og PPT, eksport , betaling for utredningsarbeid, og konsultasjoner og prosjektarbeid støttet av ulike prosjektstøttegivere, bl.a. fra innovasjon Norge (for tiden PASS prosjektet).
For konsultasjon og sakkyndig arbeid er timeprisen kr. 950,- For fortløpende arbeid for samme oppdragsgiver gir vi et pristilbud.
Pedverket Kompetanse tilbyr privat spesialundervisning for elever med varierte lærevansker.  Eksempler på vansker er lese og skrivevansker (dyslexi), matematikkvansker (dyscalkuli) og lærevansker med ulik årsak (lære å lære).  For elever i grunnskolen som ønsker å styrke fagene kan vi og gi privatundervisning. Vi kan hjelpe med sakkyndig vurdering og saksgangen for å få spesialundervisning i skolen der det er nødvendig.
Pedverket Kompetanse bruker kun lærere med høy kompetanse på læring.

Timepris kr. 1080,- pr. 45 min pr. elev. Redusert kostnad ved gruppeundervisning. Vi kan ta grupper på inntil 4 i egne lokaler.