Matriser til analytisk koding – metakognisjon

Finn like og ulike…. Medvit om form farge antal NYN Bevissthet om form farge antall  BOKM Medvit om form farge størrelse NYN Bevissthet om form farge størrelse BOKM Medvit om form, farge, bokstavar NYN Bevissthet om form, farge, bokstaver BOKM Medvit om plass i...

Analytisk koding

Analytisk koding, er det noe? Du vet, de elevene som strever med forståelsen… De leser kanskje greit teknisk, men så “butter det” når det gjelder å forstå og få noe ut av det de leser. Ofte viser det seg at de skårer lavt på simultan prosess, og...

Pedverket Kompetanse

Pedverket Kompetanse er et ressurssenter for PP-rådgivere, lærere i skole og barnehage og familier. Vi tilbyr kurs, kartleggingsmateriell, veiledning, materiell og metode for tiltak. Du når oss på telefon med stort eller smått, og du får snakke med  fagpersonene når...

Handsskrift – treng det vere vanskeleg?

Handskrift – treng det vere vanskeleg å lære? Gunvor Sønnesyn  Trass i  bakgrunn som lærar og PP-rådgjevar, var det fyrst då eg begynte som ”lærar” for PP-rådgjevarar at det gjekk opp for meg kor mange born som strevar med handskrift utan at nokon kan hjelpe....

Print & bruk

  Print og bruk + kursmateriell Til gratis nedlastning. Nynorsk og bokmål. Oppgavene gir dybdelæring – en analytisk kodingsproses  –  metakognisjon Last ned oppgave-ark som støtter kognitiv utvikling og gir språklig bevissthet for å lære å lese,...

ØV og LÆR informasjon

ØV og LÆR ØV og LÆR er en rekke spill som er laget for å øve på å lære å lære; på å automatisere leseferdigheter, på å automatisere antallskombinasjoner og på å lese klokka. Alle spillene er utviklet for å møte behov hos elever vi har møtt. Noen barn trenger å øve...

Begrepslæring – begrepsundervisning

Begrepslæring – begrepsundervisning Nyborgs modell for begrepsundervisning (BU-modellen) er basert på forskning om hvordan barn lærer, og hensikten med å bruke den er å lære barn å lære. Nyborg var opptatt av læring som gir overføring – noe som i dag er...

Fagstoff

Lese mer?  Her finner du både mer om teoretisk forankring og innspill på hvordan teori kan omsettes til praksis. Som pedagoger verdsetter vi begge deler, men for barn og unge som skal lære er det hva vi gjør i praksis som er aller viktigst. Tips og eksempler du finner...

Grunnlagstenkning

Grunnlagstenkning Vårt grunnleggende fokus er barn og unge som skal lære.Mye av det vi bidrar med gjelder barn og unge som har spesielle behov knytta til læring og utvikling. Det viktigste skjer i praksis, men praksis henger sammen med en helhetlig teoretisk...