BARN LÆRER  HELE TIDEN…

…. og det er vårt ansvar at de lærer på en slik måte at de kan bruke det de har lært i stadig nye situasjoner; når de skal lære seg en ferdighet, når de utforsker verden, når de skal være sammen med andre.

Dette er kjernen i dybdelæring. Vi vil bidra til at den enkelte skal bli selvgående og uavhengig i læringa si, både når det gjelder det de lærer spontant i hverdagen sin og når det gjelder det de skal lære i barnehagen eller på skolen.

Dette er et overordna mål for Pedverket Kompetanse. Arbeidet vårt er basert på grunnleggende pedagogisk teori sett i lys av nyere nevropsykologisk/ læringspsykologisk forskning, og med forankring i praksis. Slik vil vi formidle forståelse for barn og unges læring. Slik forståelse gir redskaper til å kunne møte barn og unge der de er i læringsprosessen sin, og gi den enkelte nødvendig støtte til å komme videre.

Hvordan?

Kurs for lærere i skole og barnehage gir kunnskap om prosesser som er aktive når vi “bruker hodet”.
Kurs i begrepsundervisning gir basis for å bruke Nyborgs begrepsundervisningsmodell (BU-modellen), mens kurs i CAS2 Rating-skala gir forståelse for kognitive (tanke-) prosesser og hvordan de spiller en rolle i ulike typer læring, og relatert til ulike læringsmål.
Kurs for PPT og BUP gir kompetanse i ulike typer kartlegging som gir godt grunnlag for sakkyndig vurdering (PPT) og for differensialdiagnostikk (BUP). Også i disse kursene vektlegger vi forståelse for barns læring, med vekt på tiltak.

Materiell for kartlegging og opplæring som du finner på denne nettsida har det samme fokuset: Å bidra til at barn og unge lærer å lære.