CAS2 evnetest Cognitive Assessment System-Andre utgave med Tolknings og teknisk manual

18.500 kr

Komplett test inneholder  Tolkning og teknisk manual og  Lisens på Norsk Skåringshjelp  for Standardbatteri og Kjernebatteri fram til 1. oktober.
Pris er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Alder:  5-0 til 18-11
Se også:

CAS2 forbruksmateriell 8-18år
CAS2 forbruksmateriell kombinasjon 5-7 og 8-18 år
CAS2 forbruksmateriell 5-7år

Beskrivelse

Kompetansekrav for kjøp og bruk av CAS2 testen:

Autorisert Psykolog, cand.ed, cand.paed. og cand paed.spec. (UiO), eller fullført masterstudium og arbeid i PPT/BUP/klinikk. Alle må være sertifisert bruker av evnetesten CAS/CAS2.

Cognitive Assessment System CAS2-Andre utgave. Naglieri. J.A., Das, J.P. & Goldstein, S.

Cognitive Assessment System–Andre utgave (CAS2) er basert på omfattende forskning og kartlegger kognitive evner basert på den kognitive/ nevropsykologiske teorien som har fått navnet PASS (Planning, Attention, Simultaneous, Successive: på norsk Planlegging, Oppmerksomhet, Simultan og Suksessiv). CAS2 ble laget for å kartlegge kognitive prosesser som har betydning for et bredt spekter av differensialdiagnostisering og undervisningstiltak for individer i alderen  5-0 til 18-11. Med CAS2 får det pedagogisk-psykologiske praksisfeltet et valid og pålitelig redskap til å vurdere barns styrke og vanske i prosesser som er viktige for kognitiv aktivitet hos den enkelte.

CAS2 struktur

CAS2 fullstendig testbatteri har tre deltester for hver av de fire PASS-skalaene. Kjernebatteriet har bare med to deltester for hver av prosessene. Hver PASS-skala og full skala gir alle standardskårer med gjennomsnitt på 100 og standardavvik på 15. Deltester har gjennomsnitt på 10 og standardavvik på 3.

Planlegging er en kognitiv prosess som krever at individet vurderer, velger og bruker en strategi for å løse en oppgave. Deltestene innebærer å løse nye oppgaver, som testpersonen ikke har rutine på. De tre planleggings-deltestene er: Kodeplanlegging, Koblingsplanlegging og Tallmatch-planlegging.

Oppmerksomhet er en kognitiv prosess som krever at individet to selektivt vender oppmerksomheten mot et spesielt mål, og hindrer fokusering på elementer som konkurrerer om oppmerksomheten. De tre oppmerksomhets-deltestene er: Ekspressiv oppmerksomhet, Talloppdagelse og Reseptiv oppmerksomhet.

Simultan er en kognitiv prosess som integrerer separate stimuli til en helhet eller en gruppe De tre Simultan-deltestene er: Matriser, Verbal-spatiale relasjoner og Figurminne.

Suksessiv er en kognitiv prosess som krever at elementer organiseres i rekkefølge. De fire suksessive deltestene er: Ordserier, Setningsgjentagelse (5–7) eller Setningsspørsmål (8–18) og Visuelt minne for tallrekker.

CAS2 gir også fem supperende sammensatte skårer: Executive Function without Working Memory, Eksekutive funksjoner med og uten arbeidsminne, Arbeidsminne, Verbalt innhold og nonverbalt innhold. Det er også mulig å gjøre en visuell versus auditiv sammenligning.

CAS2-Komponenter, Nå med norske normer.

  • Administrasjons- og skåringsmanual.Denne manualen gir generell informasjon, spesifikk instruksjon for å administrere og skåre deltestene, normtabeller og tolkningstabeller.
  • Tolknings- og teknisk manual.Denne manualen presenterer informasjonen en trenger for å bruke testen. Den omfatter en drøfting av PASS-teorien, forklaring av testens utvikling og struktur og informasjon om standardisering og normering, reliabilitet og validitet og tolkning av CAS2-resultater.
  • Stimulusbok 1, 2 og 3. Stimulusbøkene har stimuli for deltestene som krever det. Her er oppgaver til deltestene Matriser, Verbal-spatiale relasjoner, Figurminne, Ekspressiv oppmerksomhet og Visuelt minne for tallrekker.
  • Svarhefte for testpersonen.CAS2 omfatter to sett av svarhefter, en for  5-7 år og en for 8-18 år. Disse brukes til blyant-og-papir oppgavene for Kodeplanlegging, Koblingsplanlegging, Tallmatch-planlegging, Talloppdagelse og Reseptiv oppmerksomhet.
  • Figurminne svarhefte.Dette svarheftet brukes til blyant-og-papir oppgavene på deltesten Figurminne.
  • Skåringsoverlegg.Spiralheftet med skåringsmaler gjør det lett å skåre nøyaktig i svarheftene.
  • Noterinsghefte for testleder.Her er plass for å notere svar for hver deltest, summere skårer og dokumentere resultater.
  • Rød blyant.En rød blyant som brukes i deltestene som krever skriftlig svar er med i hver komplett testveske.
  • Nynorsk supplering – med materiell til deltestene som har verbale oppgaver. Det gjelder deltestene Verbal-spatiale relasjoner, Ekspressiv oppmerksomhet (oppgaven for 8-18 år), ordserier og Setningsgjentagelse/Setningsspørsmål.
  • Norsk skåringshjelp. Et Excel program for skåring av testen  Og pdf utskrift av tolkningsanalyse og profiler fra Noteringsheftets framside og side 2 .

Normering

CAS2 norsk normering er gjort  på basis av en amerikansk standardisering og innsamlede testdata fra  616 barn og unge som er representativ for populasjonen i Norge og Sverige.

Tolkning

Tolknings- og teknisk manual gir metoder for å tolke skårene. Det vises hvordan en finner PASS-profilen,  hvordan en kan sammenligne PASS-skalaer, analysere deltestene og sammenligne PASS-skårer med fagprestasjoner. Tolknings- og teknisk manual har tabeller for signifikante forskjeller mellom standardskårer for PASS-skalaene for å kunne gjøre intra-individuelle sammenligninger og finne ormåder for styrke og vanske. Der er også lignende tabeller for å vurdere forskjeller på deltest-nivå for hver av PASS-skalaene. CAS2 noteringshefte har tolkningsskjema for å regne ut og dokumentere PASS-skala sammenligninger, deltestanalyser, sammenligninger mellom første og eventuelt andre testopptak og supplerende sammensatte skårer.

Det er vist metoder for å bruke PASS-skårer og full skala standardskårer til å identifisere kognitiv styrke og vanske. På grunn av den unike informasjonen CAS2 gir,  kan resultatet spesielt være til hjelp når en skal kartlegge spesielle populasjoner. Tolkningshåndboken har også med andre ressurser for den som har ansvar for kartleggingen, slik som følger for tiltak basert på CAS2-resultater. Flere forskningsbaserte undervisningsopplegg som kan linkes direkte til PASS-teorien er beskrevet, og det er tatt med en CAS2-rapport som viser hvordan resultatet kan tolkes.

Foreløpig brukes amerikanske normer. Det pågår datainnsamling for å lage norske normer.

Online skåring må kjøpes separat. Ta kontakt om dere ønsker dette.

Mer om kompetansekrav for kjøp og bruk av CAS testen. 

Autorisert Psykolog, Cand.ed, cand.paed. og cand paed spes (UiO) eller fullført masterstudium og sertifisert bruker av evnetesten CAS/CAS2.

For å bli sertifisert til å bruke CAS2 er det nødvendig å ha grunnleggende kunnskap tilsvarende master i relevant fag (psykologi, pedagogikk, logopedi, spesialpedagogikk), PP klinisk videreutdanning eller tilsvarende  (minimum 300 studiepoeng i relevante fag / 60 studiepoeng spesialpedagogiske emner og relevant praksis). Be gjerne om kostnadsfri individuell vurdering av testkompetanse til   post@pedverket.no

For å bli CAS-sertifisert kreves sertifiseringskurs. Kurset gir innføring i  PASS-teorien, og i vanlige psykometriske prinsipper. Dette utdypes nærmere i fortolknings-håndboka som er “pensum” for sertifiseringen.
Sertifisering forutsetter minimum tre gjennomføre testopptak. For ett av disse skal en sende inn testrapport , sammen med kopi av svarhefter og noteringshefte for det aktuelle testopptaket og søknad om sertifisering på eget skjema. Rapporten skal dokumentere kunnskap om PASS-teorien.
Ansvar for bruk av testen hviler hos brukeren. Tolkning og teknisk manual står det: Det er den som bruker CAS2 sitt eget ansvar å bruke og tolke testen på en forsvarlig måte. Det forutsettes at enhver fagperson som bruker testen gjør det i respekt for det nivået av kompetanse som kreves, med etisk ansvar og på grunnlag av  inngående kjennskap til retningslinjene i fortolkningshåndboka og i samsvar med dissse.
Det forventes også at brukere av CAS2 arbeider i samsvar med internasjonale standarder for psykologisk testing.

CAS sertifisering godkjennes også for CAS2. Du trenger altså ikke ny sertifisering, men vi anbefaler CAS-sertifiserte å delta på oppdateringskurs eller tolkning- og tiltakskurs. CAS2 har nye muligheter for sammensatte skårer, og disse blir gjennomgått i kurset.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “CAS2 evnetest Cognitive Assessment System-Andre utgave med Tolknings og teknisk manual”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.