CAS2 evnetest Cognitive Assessment System-Andre utgave

20.700 kr

Normert med norske normer. Komplett test inneholder komplett testmateriell inklusive Tolkning og teknisk manual og  lisens på Norsk Skåringshjelp fram til førstkommende 1. oktober. Deretter betales årlig lisens for skåringshjelpen.
Pris er oppgitt eksklusive merverdiavgift.

Alder:  5-0 til 18-11
Se også:
CAS2 forbruksmateriell 8-18år
CAS2 forbruksmateriell kombinasjon 5-7 og 8-18 år
CAS2 forbruksmateriell 5-7år

Beskrivelse

Cognitive Assessment System CAS2-Andre utgave.

J.A. Naglieri,  J.P. Das, & S. Goldstein

Cognitive Assessment System–Andre utgave (CAS2) er basert på omfattende forskning og kartlegger kognitive evner basert på den kognitive/ nevropsykologiske PASS-teorien (Planning-Attention-Simultaneous-Successive). På norsk bruker vi planlegging, oppmerksomhet og simultan og suksessiv bearbeiding av informasjon.. CAS2 ble laget for å kartlegge kognitive prosesser, og gir basis for differensialdiagnostisering og opplæring/ undervisningstiltak for individer i alderen  5-0 til 18-11. CAS2 tilbyr dett pedagogisk-psykologiske praksisfeltet et nytt, valid og pålitelig redskap til å vurdere barns styrke og vanske i prosesser som er viktige for kognitive funksjoner hos den enkelte.

Kompetansekrav for kjøp og bruk av CAS2 testen:
Profesjonsstudiet eller master i psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk eller annet relevant fag. Det er krav om sertifisering som består av sertifiseringskurs og evaluering av innsendt testopptak.

CAS2 struktur
CAS2 fullstendig testbatteri har tre deltester for hver av de fire PASS-skalaene. Kjernebatteriet har bare med to deltester for hver av prosessene. Hver PASS-skala og full skala gir alle standardskårer med gjennomsnitt på 100 og standardavvik på 15. Deltester har gjennomsnitt på 10 og standardavvik på 3.

Planlegging er kognitive prosesser som krever at individet vurderer, velger og bruker en strategi for å løse en oppgave. Deltestene innebærer å løse nye oppgaver, som testpersonen ikke har rutine på. De tre planleggings-deltestene er: Kodeplanlegging, Koblingsplanlegging og Tallmatch-planlegging.

Oppmerksomhet er kognitive prosesser som ligger til grunn for å legge merke til detaljer.  Deltestene krever at individet selektivt vender oppmerksomheten mot et spesielt mål, og motstår fokusering på elementer som konkurrerer om oppmerksomheten. De tre oppmerksomhets-deltestene er: Ekspressiv oppmerksomhet, Talloppdagelse og Reseptiv oppmerksomhet.

Simultan er kognitive prosesser som bearbeider informasjon ved å integrere separate stimuli til en helhet. Oversikt, forståelse, å oppdage likheter og forskjeller/ generalisere og differensiere kan vær stikkord for simultane prosesser De tre simultan-deltestene er: Matriser, Verbal-spatiale relasjoner og Figurminne.

Suksessiv er kognitive prosesser som bearbeider informasjon som kommer i rekkefølge, eller som krever at elementer organiseres suksessivt. De fire suksessive deltestene er: Ordserier, Setningsgjentagelse (5–7) eller Setningsspørsmål (8–18) og Visuelt minne for tallrekker.

CAS2 gir også fem supplerende sammensatte skårer: Eksekutive funksjoner med og uten arbeidsminne, arbeidsminne, verbalt innhold og nonverbalt innhold. Det er også mulig å gjøre en visuell/auditiv sammenligning av resultatet for to av de suksessive deltestene.

CAS2-Komponenter

  • Administrasjons- og skåringsmanual. Denne manualen presenterer informasjonen en trenger for å bruke testenDen har informasjon om og spesifikk instruksjon for å administrere og skåre deltestene, konvertere fra råskårer til skalerte skårer, og fra sum av skalerte skårer til standardskårer for indeksene. Standardskårer for full skala og de fire PASS-indeksene for fullstendig testbatteri (12 deltester) og kjernebatteriet (8 deltester), basert på et kombinert norsk/ svensk utvalg med 614 individer i aldersgruppen 5.0 – 18.11
  • Tolknings- og teknisk manual.  Denne manualen gir generell informasjon og tabeller fot tolkning av resultater. Den omfatter en presentasjon av PASS-teorien, kapitler om den opprinnelige normeringen, testens reliabilitet og validitet, og et kapitel om det norsk/ svenske norm-arbeidet.
  • Stimulusbok 1, 2 og 3. Stimulusbøkene har stimuli for deltestene som krever det. Her er oppgaver til deltestene Matriser, Verbal-spatiale relasjoner, Figurminne, Ekspressiv oppmerksomhet og Visuelt minne for tallrekker.
  • Svarhefte for testpersonen. CAS2 omfatter to sett av svarhefter, en for  5-7 år og en for 8-18 år. Disse brukes til blyant-og-papir oppgavene for Kodeplanlegging, Koblingsplanlegging, Tallmatch-planlegging, Tallidentifikasjon og Reseptiv oppmerksomhet.
  • Figurminne svarhefte. Dette svarheftet brukes til blyant-og-papir-oppgavene på deltesten Figurminne.
  • Skåringsoverlegg. Spiralheftet med skåringsmaler gjør det lett å skåre nøyaktig i svarheftene.
  • Noteringshefte for testleder. Her er plass for å notere svar for hver deltest, summere skårer og dokumentere resultater.
  • Rød blyant. En rød blyant som brukes i deltestene som krever skriftlig svar er med i hver komplett testveske.
  • Nynorsk supplering – med materiell til deltestene som har verbale oppgaver. Det gjelder deltestene Verbal-spatiale relasjoner, Ekspressiv oppmerksomhet (oppgaven for 8-18 år), ordserier og Setningsgjentagelse/Setningsspørsmål.
  • Norsk skåringshjelp. Et excel-program for skåring av testen som gir pdf utskrift av tolkningsanalyse og profiler med de samme analysene som gjøres i tabellene på side 1 og 2 i noteringsheftet. 

Normering
CAS2 norsk (og svensk) normering gir standardskårer for full skala og de fire PASS-skalaene for fullstendig testbatteri (12 deltester) og kjernebatteriet (8 deltester). Normene er laget på basis av innsamlede testdata fra  614 barn og unge som er representativ for populasjonen i Norge og Sverige.

Tolkning
Tolknings- og teknisk manual gir metoder for å tolke skårene. Det vises hvordan en finner PASS-profilen, hvordan en kan sammenligne og analysere PASS-indekser undersøke sammenheng mellom deltester, og finne frekvens av forskjeller i standardiseringsgruppen. Manualen har tabeller for å kunne gjøre intra-individuelle sammenligninger og finne ormåder for styrke og vanske. Der er også lignende tabeller for å vurdere forskjeller på deltest-nivå for hver av PASS-skalaene. CAS2 noteringshefte har tolkningsskjema for å regne ut og dokumentere PASS-skala sammenligninger, deltestanalyser, sammenligninger mellom første og eventuelt andre testopptak og supplerende sammensatte skårer.

Det er vist metoder for å bruke PASS-skårer og full skala standardskårer til å identifisere kognitiv styrke og vanske. r. Tolkningshåndboken har også med andre ressurser for den som har ansvar for kartleggingen, slik som følger for tiltak basert på CAS2-resultater. Flere forskningsbaserte undervisningsopplegg som kan linkes direkte til PASS-teorien er beskrevet, og det er tatt med en CAS2-rapport som viser hvordan resultatet kan tolkes.

Norsk skåringshjelp gir elektronisk skåring basert på noteringer gjort under testopptaket. Den er nå  inkludert i testen, men kan også kjøpes separat. 

Mer om kompetansekrav for kjøp og bruk av CAS testen. 

Det kreves profesjonsstudiet eller master i psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk eller annet relevant fag, sammen med sertifisering, Er du i tvil. be gjerne om kostnadsfri individuell vurdering av testkompetanse  i en e-post til  post@pedverket.no

For å bli CAS-sertifisert kreves sertifiseringskurs. Kurset gir innføring i  PASS-teorien, og i vanlige psykometriske prinsipper. Dette utdypes nærmere i fortolknings-håndboka som er “pensum” for sertifiseringen.
Sertifisering forutsetter minimum tre gjennomføre testopptak. For ett av disse skal en sende inn testrapport , sammen med kopi av svarhefter og noteringshefte for det aktuelle testopptaket og søknad om sertifisering på eget skjema. Rapporten skal dokumentere kunnskap om PASS-teorien.
Ansvar for bruk av testen hviler hos brukeren. I Tolknings- og teknisk manual står det: Det er den som bruker CAS2 sitt eget ansvar å bruke og tolke testen på en forsvarlig måte. Det forutsettes at enhver fagperson som bruker testen gjør det i respekt for det nivået av kompetanse som kreves, med etisk ansvar og på grunnlag av  inngående kjennskap til retningslinjene i fortolkningshåndboka og i samsvar med dissse.
Det forventes også at brukere av CAS2 arbeider i samsvar med internasjonale standarder for psykologisk testing.

CAS sertifisering godkjennes også for CAS2. Du trenger altså ikke ny sertifisering, men vi anbefaler CAS-sertifiserte å delta på oppdateringskurs eller tolkning- og tiltakskurs/ CAS2 påbygg.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “CAS2 evnetest Cognitive Assessment System-Andre utgave”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *