CAS2: Ratingskala

– ikke for å sortere, men for å støtte læring

Nytt kartleggingsverktøy for skole og barnehage, som vektlegger planlegging, oppmerksomhet, simultan og suksessiv prosess.
Når du bruker CAS2 Ratingskala forstår du bedre hvordan barnet bruker hodet på ulik måter. 

Du får ikke Ola ut av tankene. Tredjeklassingen jobber og jobber, men det hjelper bare ikke. Han sliter med å lese ord med mer enn tre bokstaver, og holder på å miste hele motivasjonen.
Vi har alle møtt barn som Ola. Vi skjønner ikke hva som skjer, og føler at vi kommer til kort når det gjelder å hjelpe han til komme videre.

Det er da CAS2 Rating-skala kan være til hjelp.
CAS2 Rating-skala er et kartleggingsverktøy for skole og barnehage, som hjelper oss å forstå barnet i lys av nevro-psykologiske prosesser. Den kartlegger de samme prosessene som CAS-testen (CAS/ CAS2): Oppmerksomhet, simultan og suksessiv bearbeiding av informasjon og planleggings/ kontrollprosesser kjenntegner all vår mentale aktivitet som mennesker. Ubalanse mellom disse prosessene kan føre til vansker.

CAS2 Ratingskala hjelper deg som lærer å se en slik ubalanse hos barn og unge med behov for spesiell tilpasning.
CAS2 Ratingskala kartlegger i et registreringsskjema med 40 spørsmål.

  • Oppmerksomhet: å legge merke til detaljer, fokusere, og ikke bli lett forstyrret. Noen ganger krever arbeidet at en skifter oppmerksomhet.
  • Simultan prosess: å oppdage sammenhenger, få oversikt og forstå. Koding, analyse og noen måter å huske på, hører til simultan prosess.
  • Suksessiv prosess: å oppfatte det som kommer til oss i rekkefølge, for eksempel språk. Motorisk aktivitet er rekkefølger av bevegelser.
  • Panleggingsprosesser: å bestemme seg for hva en skal gjøre og hvordan en skal gjøre det, og justere underveis når det er nødvendig.

Les mer om PASS-teorien.

 

Det kan gjelde matematikk

Lise, som lett identifiserer antall kan kanskje ha en styrke i simultan prosess, mens Ole, som ikke husker hva som er neste steg i prosedyren når han skal dele, kan ha vansker med planleggingsprosess.

Den som har vansker med å automatisere tallfakta, for eksempel «alt som blir 8» eller «alt som blir 13», viser seg kanskje å ha en vanske med suksessiv prosess.

…… eller det kan gjelde lesing og skriving

Den som har vansker med suksessiv prosess kan synes det er vanskelig å finne den neste bokstaven i ordet
Den som har en styrke i simultan prosess vil lett lære seg de 100 mest brukte ordene

John Hattie har gjort en omfattende studie der han har sett på flere tusen «-pedagogikker» og tilnærminger. Han har delt dem i kategorier, og funnet tall for i hvilken grad de påvirker barn og unges læring. Det som har nest størst effekt av de 138 kategoriene han samlet disse studiene i, var det han kaller «Piagetian programs»  (Hattie: Invisible Learning, 2009; appendix B). Han henviser i teksten til Naglieri & Das (1997) og sier det er viktig å vite hvordan barna tenker, og bidra til å utvikle suksessiv og simultan prosess.
Like viktig som selve kartleggingen er derfor kompetansen CAS2: Ratingskala gir til å arbeide slik Hattie peker på.

Planlegging Oppmerksomhet Simultan Suksessiv-  PASS-teorien hjelper oss å forstå barn

  • Kunnskap om PASS-prosessene gir kompetanse for å forstå barns læring, og å legge til rette for at alle barn kan utnytte styrken sin i læringsarbeidet sitt.
  • Kjennskap til det spesielle barnets PASS-profil gjør at en kan utnytte styrke og gi støtte til prosesser som innebærer vanske i arbeid med det som er nettopp dette barnets vanske

 

CAS2 Ratingskala er basert på forskning

J. A. Naglieri, J.P. Das og S. Goldstein, som alle er professor i nevropsykologi, har ført den nyeste versjonen av PASS-teorien i pennen i 2012. PASS-teorien har utgangspunkt i den russiske nevropsykologen Alexander R. Luria, og bygger på et stor antall studier som ble gjort for å undersøke disse prosessene fra 1980 og framover. Denne forskningen har vært knyttet til forskningsmiljøer i USA, Canada og Australia. Finn omfattende referanser i manualen, eller be om å få den om du ønsker å lese mer.

Også nyere skoleforskning bekrefter nytten av denne måten å tenke på.

John Hattie har gjort en omfattende studie der han har sett på flere tusen «-pedagogikker» og tilnærminger. Han har delt dem i kategorier, og funnet tall for i hvilken grad de påvirker barn og unges læring. Det som har nest størst effekt av de 138 kategoriene han samlet disse studiene i, var det han kaller «Piagetian programs»  (Hattie: Invisible Learning, 2009; appendix B). Han henviser i teksten til Naglieri & Das (1997) og sier det er viktig å vite hvordan barna tenker, og bidra til å utvikle suksessiv og simultan prosess.
Like viktig som selve kartleggingen er derfor kompetansen CAS2: Ratingskala gir til å arbeide slik Hattie peker på.

 

Sertifiseringkrav

For å kunne bruke CAS2 Rating-skala må du være sertifisert. Det betyr at du må ha et to dagers kurs som gir innføring i PASS-teorien og i CAS2 Rating-skala, og du må sende inn en rapport som viser at du kan bruke dette redskapet riktig. Denne rapporten kommer du til å få en personlig tilbakemelding på.

Om du bare ønsker å lære om PASS-teorien, er du også velkommen på kurs. For at du ikke skal betale for sertifiseringen om du bare ønsker å få del i denne kunnskapen, har vi skilt prisen for kurset og sertifiseringen.

Sertifiseringskurs. Bestill CAS2 Ratingskala.