SE-CAS2 Svensk evnetest Cognitive Assessment System-Andre utgåve incl. Interpretive ad Technical manual

17.500 kr

Pris er oppgitt eksklusiv MVA og inklusiv  frakt.
Alder:  5-0 til 18-11
Se også:
CAS2 online scoring.
SE-CAS2 Svensk forbruksmateriell 8-18år
SE-CAS2 Svensk forbruksmateriell 5-7år

Beskrivelse

Cognitive Assessment System CAS2- svensk versjon 2018.Naglieri. J.A., Das, J.P. & Goldstein, S., (2014)

CAS2 Svensk version (2018)
Komplett test med väska innehållande:
Administrations- och rättningsmanual, Stimuliböcker, 10 st Noteringsprotokoll och Svarshäften 5-7 år och 8-18 år, Rättningsmallar, Technical and Interpretive Manual (Eng).
Den svenska versionen nyttjar amerikanska normer. Under läsåret 2018/2019 kompletteras versionen med svensk standardiseringsinformation kostnadsfritt för dem som beställer CAS2.
CAS2 gir også fem supperende sammensatte skårer: Executive Function without Working Memory, Eksekutive funksjoner med og uten arbeidsminne, Arbeidsminne, Verbalt innhold og nonverbalt innhold. Det er også mulig å gjøre en visuell versus auditiv sammenligning.

CAS2-Komponenter

  • Administrasjons- og skåringsmanual.Denne manualen gir generell informasjon, spesifikk instruksjon for å administrere og skåre deltestene, normtabeller og tolkningstabeller.
  • Tolknings- og teknisk manual.Denne manualen presenterer informasjonen en trenger for å bruke testen. Den omfatter en drøfting av PASS-teorien, forklaring av testens utvikling og struktur og informasjon om standardisering og normering, reliabilitet og validitet og tolkning av CAS2-resultater.
  • Stimulusbok 1, 2 og 3. Stimulusbøkene har stimuli for deltestene som krever det. Her er oppgaver til deltestene Matriser, Verbal-spatiale relasjoner, Figurminne, Ekspressiv oppmerksomhet og Visuelt minne for tallrekker.
  • Svarhefte for testpersonen.CAS2 omfatter to sett av svarhefter, en for  5-7 år og en for 8-18 år. Disse brukes til blyant-og-papir oppgavene for Kodeplanlegging, Koblingsplanlegging, Tallmatch-planlegging, Talloppdagelse og Reseptiv oppmerksomhet.
  • Figurminne svarhefte.Dette svarheftet brukes til blyant-og-papir oppgavene på deltesten Figurminne.
  • Skåringsoverlegg.Spiralheftet med skåringsmaler gjør det lett å skåre nøyaktig i svarheftene.
  • Noterinsghefte for testleder.Her er plass for å notere svar for hver deltest, summere skårer og dokumentere resultater.
  • Rød blyant.En rød blyant som brukes i deltestene som krever skriftlig svar er med i hver komplett testveske.
  • Nynorsk supplering – med materiell til deltestene som har verbale oppgaver. Det gjelder deltestene Verbal-spatiale relasjoner, Ekspressiv oppmerksomhet (oppgaven for 8-18 år), ordserier og Setningsgjentagelse/Setningsspørsmål.

Tekniske egenskaper
CAS2 ble standardisert på basis av en gruppe på 1342 barn og unge som er representativ for populasjonen i U.S. Omfattende informasjon om reliabilitet and validitet er rapportert i Tolknings- og teknisk manual som følger med testen. Fullstendig testbatteri med 12 deltester har en reliabilitet på  .95 for full skala, mens reliabiliteten for PASS-skalaene varierer fra  .86 til .93. Reliabilitetskoeffisienten er basert på undersøkelse av indre konsistens, test-retest og konsistens på tvers av ulike skårere. Ulike typer validitet ble undersøkt. Disse omfatter innholdsvaliditet, kriterievaliditet og begrepsvaliditet. Det er rapportert validitet for spesifikke populasjoner som personer med tale- eller språkvansker, spesifikke lærevansker, evnerike, personer med ADD/ ADHD-diagnoser, angstdiagnoser, attention oh Asperger syndrom. Det ble særlig fokusert på å gjøre CAS2 rettferdig for minoritetspopulasjoner. Dokumentasjon for validitet som er rapportert i Tolknings- og teknisk manual viser testens verdi for kartlegging av ulike grupper barn.

Tolkning
Tolknings- og teknisk manual gir metoder for å tolke skårene. Det vises hvordan en finner PASS-profilen,  hvordan en kan sammenligne PASS-skalaer, analysere deltestene og sammenligne PASS-skårer med fagprestasjoner. Tolknings- og teknisk manual har tabeller for signifikante forskjeller mellom standardskårer for PASS-skalaene for å kunne gjøre intra-individuelle sammenligninger og finne ormåder for styrke og vanske. Der er også lignende tabeller for å vurdere forskjeller på deltest-nivå for hver av PASS-skalaene. CAS2 noteringshefte har tolkningsskjema for å regne ut og dokumentere PASS-skala sammenligninger, deltestanalyser, sammenligninger mellom første og eventuelt andre testopptak og supplerende sammensatte skårer.

Det er vist metoder for å bruke PASS-skårer og full skala standardskårer til å identifisere kognitiv styrke og vanske. På grunn av den unike informasjonen CAS2 gir,  kan resultatet spesielt være til hjelp når en skal kartlegge spesielle populasjoner. Tolkningshåndboken har også med andre ressurser for den som har ansvar for kartleggingen, slik som følger for tiltak basert på CAS2-resultater. Flere forskningsbaserte undervisningsopplegg som kan linkes direkte til PASS-teorien er beskrevet, og det er tatt med en CAS2-rapport som viser hvordan resultatet kan tolkes.

Foreløpig brukes amerikanske normer. Det pågår datainnsamling for å lage norske normer.

Online skåring må kjøpes separat. Ta kontakt om dere ønsker dette.

Kompetansekrav for kjøp og bruk av CAS testen.

For å bli sertifisert til å bruke CAS2 er det nødvendig å ha grunnleggende kunnskap tilsvarende master i relevant fag (psykologi, pedagogikk, logopedi, spesialpedagogikk), PP klinisk videreutdanning eller tilsvarende  (minimum 300 studiepoeng i relevante fag / 60 studiepoeng spesialpedagogiske emner og relevant praksis). Be gjerne om kostnadsfri individuell vurdering av testkompetanse til   post@pedverket.no

For å bli CAS-sertifisert kreves sertifiseringskurs.Kurset gir innføring i  PASS-teorien, og i vanlige psykometriske prinsipper. Dette utdypes nærmere i fortolknings-håndboka som er “pensum” for sertifiseringen.
Sertifisering forutsetter minimum tre gjennomføre testopptak. For ett av disse skal en sende inn testrapport , sammen med kopi av svarhefter og noteringshefte for det aktuelle testopptaket og søknad om sertifisering på eget skjema. Rapporten skal dokumentere kunnskap om PASS-teorien.
Ansvar for bruk av testen hviler hos brukeren. fortolkningshåndboka står det: Det er den som bruker CAS2 sitt eget ansvar å bruke og tolke testen på en forsvarlig måte. Det forutsettes at enhver fagperson som bruker testen gjør det i respekt for det nivået av kompetanse som kreves, med etisk ansvar og på grunnlag av  inngående kjennskap til retningslinjene i fortolkningshåndboka og i samsvar med dissse.
Det forventes også at brukere av CAS2 arbeider i samsvar med internasjonale standarder for psykologisk testing.

CAS sertifisering godkjennes også for CAS2. Du trenger altså ikke ny sertifisering, men vi anbefaler CAS-sertifiserte å delta på oppdateringskurs eller tolkning- og tiltakskurs. CAS2 har nye muligheter for sammensatte skårer, og disse blir gjennomgått i kurset.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “SE-CAS2 Svensk evnetest Cognitive Assessment System-Andre utgåve incl. Interpretive ad Technical manual”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *