PP-klinisk spesialisering


 

Har dere behov for å øke kompetansen på utredning og sakkyndighet i PP-tjenesten?

PP-klinisk spesialisering er rettet inn mot  PP-tjenesten.  Innholdet omfatter sertifisering/ tolkningskurs for utvalgte tester og kartleggingsverktøy som det er vanlig å bruke og  PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid ut fra  relevant lovgrunnlag. For systemarbeid vektlegger vi hvordan PP-tjenesten kan bidra til å styrke den ordinære opplæringen for barn og unge med spesielle behov, tidlig innsats og en PP-tjeneste som er tett på skole og barnehage.

Se Studieprogrammet her              Fagplanen her           Søknadsskjema her           Informasjonsbrosjyre her

Ønsker dere PP-klinisk spesialisering lokalt, gjennomfører vi gjerne dette i deres region om dere har minst ti deltakere. Da kan vi tilpasse innhold og omfang til deres behov. Ta gjerne kontakt for å drøfte en slik mulighet, så kan vi gi dere et uforpliktende tilbud, om dere ønsker det.

PP-klinisk spesialisering gir kompetanse i test/ kartlegging, sakkyndighetsvurdering og systemarbeid slik det er beskrevet i lov om opplæring. Den som har denne kompetansen kan kalle seg PP-kliniker.
Det legges vekt på grunnleggende forståelse av læring og lærevansker. Dette gir basis for å velge rett kartleggingsredskap, gi spesifikke råd om tiltak, og for å tilføre systemet kompetanse som er forankra i forskning og retta mot praksis.
Etterutdanningen inkluderer CAS-sertifisering (for den som har grunnutdanning med master), tolkningskurs for WISC-V og innføring i dynamisk kartlegging. Vi hjelper til med utlån av test-ustyr til studenter som har behov for det.

Faste lærere er:
Krav til opptak

Den som skal gjennomføre spesialiseringen må ha minimum bachelorutdanning, cand.mag eller tilsvarende utdanning med 180 studiepoeng. For å ha  godt utbytte må denne utdanningen inneholde minimum 60 studiepoeng i spesialpedagogikk. Den som skal delta i spesialiseringsprogrammet bør ha minst 1 års relevant yrkespraksis. Relevant yrkeserfaring defineres som erfaring fra skole/barnehage, PP-tjeneste eller annen relevant yrkespraksis.For sertifisering til evnetester er det krav om master eller tilsvarende.Er du i tvil?  send inn cv  og be om vurdering (gratis)

Praktisk informasjon.

PP-klinisk spesialisering er basert på at du følger 4 grunnmoduler og velger 2 av fire valgmoduler. Har du tilsvarende noen av modulene på forhånd kan du søke om å få godkjent disse i spesialiseringen. Du kan og velge å ta  de enkelte modulene løst. De fleste deltakerne arbeider i PP-tjenesten, og tar denne spesialiseringen ved siden av eller som del av full jobb den tiden de studerer. Spesialiseringen er praksisrelatert, og arbeidskravene er relevante for arbeidet i PP-tjenesten. Noen av dem vil tilsvare vanlige arbeidsoppgaver.
PP-klinisk spesialisering   har oppstart  oktober  hvert år, men kan  og organiseres som lokalt organisert kurs på forespørsel.

Send en epost om du har spørsmål du ønsker svar på om PP-klinisk spesialisering.