PP-klinisk spesialisering


 

Har du behov for å øke kompetansen på utredning og sakkyndighet i PP-tjenesten?

Rullerende opptak og du kan søke nå.

PP-klinisk spesialisering er rettet inn mot  PP-tjenesten.  Innholdet omfatter sertifisering/ tolkningskurs for utvalgte tester og kartleggingsverktøy som det er vanlig å bruke og  PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid ut fra  relevant lovgrunnlag. For systemarbeid vektlegger vi hvordan PP-tjenesten kan bidra til å styrke den ordinære opplæringen for barn og unge med spesielle behov, tidlig innsats og en PP-tjeneste som er tett på skole og barnehage.

Spesialiseringen er modulbasert og vi har nå  kontinuerlig  opptak.

PP klinisk spesialisering har gjennomført 10 kull. Planen er at neste kull kan starte opp sent høsten 2020 eller våren 2021. Oppstart av neste kull vil være avhengig av hvor mange som melder sin interesse  Ikke nøl med å ta kontakt om du lurer på noe.

Se  eksempel på studieprogrammet her              Fagplanen her           Søknadsskjema her           Informasjonsbrosjyre her

Ønsker dere PP-klinisk spesialisering lokalt, gjennomfører vi gjerne dette i deres region om dere har minst ti deltakere. Da kan vi tilpasse innhold og omfang til deres behov. Ta gjerne kontakt for å drøfte en slik mulighet, så kan vi gi dere et uforpliktende tilbud, om dere ønsker det.

PP-klinisk spesialisering gir kompetanse i test/ kartlegging, sakkyndighetsvurdering og systemarbeid slik det er beskrevet i lov om opplæring. Den som har denne kompetansen kan kalle seg PP-kliniker.
Det legges vekt på grunnleggende forståelse av læring og lærevansker. Dette gir basis for å velge rett kartleggingsredskap, gi spesifikke råd om tiltak, og for å tilføre systemet kompetanse som er forankra i forskning og retta mot praksis.
Etterutdanningen inkluderer CAS-sertifisering (for den som har grunnutdanning med master), tolkningskurs for WISC-V og innføring i dynamisk kartlegging. Vi hjelper til med utlån av test-ustyr til studenter som har behov for det.

Faste lærere er:
Krav til opptak

Den som skal gjennomføre spesialiseringen må ha minimum bachelorutdanning, cand.mag eller tilsvarende utdanning med 180 studiepoeng. For å ha et godt utbytte må denne utdanningen inneholde minimum 60 studiepoeng i spesialpedagogikk. Den som skal delta i spesialiseringsprogrammet bør ha minst 1 års relevant yrkespraksis. Relevant yrkeserfaring defineres som erfaring fra skole/barnehage, PP-tjeneste eller annen relevant yrkespraksis. For sertifisering til evnetester er det krav om master eller tilsvarende. Er du i tvil?  send inn cv  og be om vurdering (gratis)

Praktisk informasjon.

PP-klinisk spesialisering er basert på at du følger 4 grunnmoduler og velger 2 av fire valgmoduler. Har du tilsvarende noen av modulene på forhånd kan du søke om å få godkjent disse i spesialiseringen. Du kan og velge å ta  de enkelte modulene løst. De fleste deltakerne arbeider i PP-tjenesten, og tar denne spesialiseringen ved siden av eller som del av full jobb den tiden de studerer. Spesialiseringen er praksisrelatert, og arbeidskravene er relevante for arbeidet i PP-tjenesten. Noen av dem vil tilsvare vanlige arbeidsoppgaver.
PP-klinisk spesialisering   har  rullerende opptak, når mer enn 4 studenter har vist sin interesse/søkt  sendes ut forslag til studieoppstart, noen av samlingene kan være basert på møter i zoom/teams (avhengig av coronasituasjonen). Det kan  og organiseres som lokalt organisert kurs på forespørsel.

Send en epost om du har spørsmål du ønsker svar på om PP-klinisk spesialisering.