Grunnlaget BU-kurs .Bestillingskurs

Grunnlaget BU-kurs gir en innføring i Nyborgs modell for begrepslæring og begrepsundervisning. Etter kurset kan du bruke denne modellen, og du har kunnskap om grunnleggende begreper og begrepssystemer og deres betydning for læring..

Kurset bestilles ved en epost til post@pedverket.no. og vi vil sende dere et tilbud..

 

Systematiske opplegg for å lære grunnleggende begreper er spesielt viktig for barn i risiko for å utvikle lærevansker. Dette er relevant for begynneropplæring og som innhold i intensiv opplæring. Begge disse områdene berøres i kurset.

Å lære GBS er å lære å se og oppdage forskjeller og likheter. Det er å lære å styre oppmerksomheten. Det å legge merke til detaljer i det nære åpner nye horisonter, og “booster barnas læring”. GBS-grunnleggende begrepssystemer – er en hjørnestein i dybdelæring, og noe som kan gjøre intensiv opplæring intensiv. Nyborgs BU-modell gjør det morsomt å lære, og barna erfarer mestring fra den første læringsøkta.

Les mer om begrepslæring.

Kursholder er Gunvor Sønnesyn, mangeårig lærer, PP-rådgiver og kursholder. Hun har utarbeidet GRUNNLAGETTMpå basis av Nyborgs BU-modell.