Pedagogisk-Psykologisk Familiepraksis-PPF

Pedverket Kompetanse er eit kompetansesenter for familie, skule og PP-tenesta og har i fleire år arbeid med systematisk begrepsdanning hos born. Dei siste åra har vi og ei vidareutdanning for PP-rådgjevarar, og utvikla test og kartleggingsverktøy for PP-tenesta. Pedverket Kompetanse er landsdekkande og har og fleire prosjekt utanlands.
Vår kompetanse ynskjer vi no å dele med familiane i nærmiljøet.

Foreldre synest ofte det kan vera vanskeleg med barn og ungdom i huset og barn og ungdom synest det kan vere vanskeleg med foreldre i huset. Rådgjevarane våre kan hjelpe deg med dei vanskane du opplever som foreldre.

Kva kan vi hjelpe med?

1. Vanskeleg å vere foreldre

2. Mistilpassing i heim, skule og barnehage

 • Oppsedingsspørsmål
 • Problemåtferd  og ADHD
 • Overdrevne sinne- og raseriutbrot
 • Mobbing
 • Kommunikasjon i familien

3. Skulevanskar

Lese- og skrivevanskar

 • Språk- og talevanskar
 • Sosiale vanskar
 • Vanskar mellom skule og heim
 • Rettar i skulen

Vi kan kartlegge kor store eller små vanskane er og vi kan finne tiltak som kan gjere at vanskane blir redusert.

Metode

 • Rådgjevingssamtaler
 • Testing og kartlegging av vanskar
 • Undervisning av barn og ungdom med spesifikke vanskar (lese-skrive og reknevanskar)
 • Samtale med barn og ungdom.

Eit normalt forløp

 • Rådgjevingssamtaler 1-10 timar etter avtale, normalt nyttar vi korttidsavtaler.
 • Utgreiing/kartlegging/testing . grunnleggande funksjons- og evnetesting tar normalt 10 arbeidstimar
 • Meir spesifikk kartlegging/ testing  etter avtale med ca. 5 arbeidstimar pr. test.

Kostnadar

 • Timeprisen er kr. 980,-
 • Undervisning faktureres etter medgått tid.
 • All arbeidsmengd avtalast på førehand slik at du ikkje får nokon overrasking med rekninga.

Kven vil du møte hjå Pedverket Kompetanse?


Kliniske vurdering og rådgjeving PP-rådgjevar Morten Hem.
Lærevanskar inkludert dysleksi og matematikkvansker PP-rådgjevar Gunvor Sønnesyn.

Når vi er einige om det, arbeidar vi og i team for å få ein best mogleg løysningsorientert kompetanse. Når du tek kontakt med oss kan du sjølv be om time med ein spesifisert rådgjevar.