ADDITIONAL SUPPORT AND MEDIATION IN INCLUSIVE EDUCATION

Om ASUMIE:

ASUMIE er et Erasmus+ KA2-prosjekt, med formål å dele kunnskap og skape et nettverk omkring begrepet “additional support” i inkluderende opplæring. Veien mot inkluderende opplæring har vært ulik i europeiske land. Det har vært ulik lovgivning og det har vært utviklet ulike systemer for å oppfylle de rettigheter loven gir barn og unge med spesielle opplæringsbehov.  Både lærere, støttesystemer (PPT, Statped o.l.) og foreldre spiller en rolle i dette. I hvilken grad en lykkes er avhengig av samarbeid mellom de ulike aktørene; med deling av kunnskap og erfaringer. Dette prosjektet fokuserer på hvilken rolle de ulike aktørene har, og på å styrke kompetansen hos dem eleven møter i barnehage og skole, både direkte og indirekte. Det gjelder læreren, assistenten, andre profesjonsgrupper, og PPT, Statped, og andre organisasjoner som gir veiledning og støtte til den som har det daglige ansvaret for barn og unge med spesielle behov og gir spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning i barnehage og skole.

I Norge har vi i utgangspunktet en inkluderende barnehage og skole, og gode systemer for å ta vare på det enkelte barn og ungdoms rettigheter. Vi har kommet langt sammenlignet med de fleste andre land i Europa. Det er likevel alt for mange barn og unge med spesielle behov som i praksis ikke får den opplæringa de har krav på, ofte av mangel på kompetanse og/ eller rolleavklaring i skolesystemet. Vi møter ofte foreldre som kjenner på at de gode systemene ikke fungerer godt nok for deres barn, og som kjenner seg hjelpeløse i møte med systemet. Vi håper at ASUMIE-prosjektet kan bidra til å løfte fram alt som fungerer godt i norsk praksis – og til å styrke rollen deres, alle de som har en plass i dette systemet.

Additional support – supplerende støtte

Støttesystemer varierer på tvers av land i Europa. Det er slike systemer innad på skoler og i barnehager knyttet til assistenter, spesialpedagoger og andre profesjoner. Der er eksterne systemer, som PPT, Statped, BUP/RBUP, RVTS  og andre institusjoner tilknyttet helsevesenet. Disse har ulike utdanningsbakgrunn og ulike roller. Noen har administrative oppgaver knyttet til dette, noen utøvende. Noen har pedagogisk utdanning, noen helserelatert (logoped/fysioterapeut/ ergoterapeut) andre har ingen utdanning. Det er ikke klart hva som fungerer best, eller om der finnes, eller er mulig å etablere en felles plattform når det gjelder metoder eller arbeidsmåter. Dette prosjektet sikter mot å dele kunnskap og utvikle felles strategier som kan brukes i veiledning og støtte til lærere og til barn som erfarer hindringer for å lære.

ASUMIE – utforskning og deling

I prosjektet ønsker vi å utforske feltet supplerende støtte på basis av

 • Bruk og forståelse av nødvendige tilpasninger
 • En god forståelse av sammenhengen mellom universelle kognitive funksjoner, grunnleggende ferdigheter og atferdsutfordringer
 • Team og samarbeid på tvers av profesjoner
 • Kompetanse og opplæring for personale som skal bidra i inkluderende opplæring
 • Bærekraftige systemer og god praksis for støtte i opplæringen

I prosjektet vil vi samtale med, konsultere og bruke spørreskjemaer for å samle informasjon fra lokale nettverk, eksperter og andre involverte for å få kunnskap om behov, sterke og svake sider ved og avvik i organisering av utfyllende støtte i opplæringen og i utdanningen av fagpersoner i støttefunksjoner. Resultater fra undersøkelsene  skal presenteres i “multiplier events” – dele-seminar i hvert land som deltar i prosjektet.

ASUMIE – utvikling og deling

Basert på rapporter og informasjon fra utforskningsfasen vil prosjektet utvikle materiell som styrker en god forståelse og organisering av supplerende støtte i inkluderende opplæring:

 • Innhold i og materiell for kurs (håndbok, samling av case og video)
 • En læringsplattform
 • Fritt åpent online-kurs (Massiv Open Online Course MOOC)
 • Et “ansikt-til-ansikt” pilotkurs

Alt materiell vil bli testet i prosjektperioden og åpent for for fagpersoner som arbeider for inkluderende opplæring i hele Europa.

ASUMIE – prosjektpartnere

Partnerfellesskapet består av tre høyere utdanningsinstitusjoner og fem ressurstjenester fra Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Italia, Norge, Slovenia, og Portugal. Prosjektet er finansiert fram til slutten av august 2023 av Erasmus+ KA2- samarbeid for innovasjon utveksling av god praksis.

ARTESIS PLANTIJN HOGESCOOL ANTWERPEN, Belgia (Prosjektledelse)

CKSG, Portoroz, Slovenia

DYS-centrum Praha, Tsjekkia

Imparole Società Cooperative, Milano, Italia

Karin dom Foundation, Varna, Bulgaria

Universidade de Evora, Portugal

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia

Pedverket Kompetanse, Voss, Norge

IMPAROLE Società Cooperativo Milano

ADDITIONAL SUPPORT AND MEDIATION IN INCLUSIVE EDUCATION

Om ASUMIE:

ASUMIE er et Erasmus+ KA2-prosjekt, med formål å dele kunnskap og skape et nettverk omkring begrepet “additional support” i inkluderende opplæring. Veien mot inkluderende opplæring har vært ulik i europeiske land. Det har vært ulik lovgivning og det har vært utviklet ulike systemer for å oppfylle de rettigheter loven gir barn og unge med spesielle opplæringsbehov.  Både lærere, støttesystemer (PPT, Statped o.l.) og foreldre spiller en rolle i dette. I hvilken grad en lykkes er avhengig av samarbeid mellom de ulike aktørene; med deling av kunnskap og erfaringer. Dette prosjektet fokuserer på hvilken rolle de ulike aktørene har, og på å styrke kompetansen hos dem eleven møter i barnehage og skole, både direkte og indirekte. Det gjelder læreren, assistenten, andre profesjonsgrupper, og PPT, Statped, og andre organisasjoner som gir veiledning og støtte til den som har det daglige ansvaret for barn og unge med spesielle behov og gir spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning i barnehage og skole.

I Norge har vi i utgangspunktet en inkluderende barnehage og skole, og gode systemer for å ta vare på det enkelte barn og ungdoms rettigheter. Vi har kommet langt sammenlignet med de fleste andre land i Europa. Det er likevel alt for mange barn og unge med spesielle behov som i praksis ikke får den opplæringa de har krav på, ofte av mangel på kompetanse og/ eller rolleavklaring i skolesystemet. Vi møter ofte foreldre som kjenner på at de gode systemene ikke fungerer godt nok for deres barn, og som kjenner seg hjelpeløse i møte med systemet. Vi håper at ASUMIE-prosjektet kan bidra til å løfte fram alt som fungerer godt i norsk praksis – og til å styrke rollen deres, alle de som har en plass i dette systemet.

Additional support – supplerende støtte

Støttesystemer varierer på tvers av land i Europa. Det er slike systemer innad på skoler og i barnehager knyttet til assistenter, spesialpedagoger og andre profesjoner. Der er eksterne systemer, som PPT, Statped, BUP/RBUP, RVTS  og andre institusjoner tilknyttet helsevesenet. Disse har ulike utdanningsbakgrunn og ulike roller. Noen har administrative oppgaver knyttet til dette, noen utøvende. Noen har pedagogisk utdanning, noen helserelatert (logoped/fysioterapeut/ ergoterapeut) andre har ingen utdanning. Det er ikke klart hva som fungerer best, eller om der finnes, eller er mulig å etablere en felles plattform når det gjelder metoder eller arbeidsmåter. Dette prosjektet sikter mot å dele kunnskap og utvikle felles strategier som kan brukes i veiledning og støtte til lærere og til barn som erfarer hindringer for å lære.

ASUMIE – utforskning og deling

I prosjektet ønsker vi å utforske feltet supplerende støtte på basis av

 • Bruk og forståelse av nødvendige tilpasninger
 • En god forståelse av sammenhengen mellom universelle kognitive funksjoner, grunnleggende ferdigheter og atferdsutfordringer
 • Team og samarbeid på tvers av profesjoner
 • Kompetanse og opplæring for personale som skal bidra i inkluderende opplæring
 • Bærekraftige systemer og god praksis for støtte i opplæringen

I prosjektet vil vi samtale med, konsultere og bruke spørreskjemaer for å samle informasjon fra lokale nettverk, eksperter og andre involverte for å få kunnskap om behov, sterke og svake sider ved og avvik i organisering av utfyllende støtte i opplæringen og i utdanningen av fagpersoner i støttefunksjoner. Resultater fra undersøkelsene  skal presenteres i “multiplier events” – dele-seminar i hvert land som deltar i prosjektet.

ASUMIE – utvikling og deling

Basert på rapporter og informasjon fra utforskningsfasen vil prosjektet utvikle materiell som styrker en god forståelse og organisering av supplerende støtte i inkluderende opplæring:

 • Innhold i og materiell for kurs (håndbok, samling av case og video)
 • En læringsplattform
 • Fritt åpent online-kurs (Massiv Open Online Course MOOC)
 • Et “ansikt-til-ansikt” pilotkurs

Alt materiell vil bli testet i prosjektperioden og åpent for for fagpersoner som arbeider for inkluderende opplæring i hele Europa.

ASUMIE – prosjektpartnere

Partnerfellesskapet består av tre høyere utdanningsinstitusjoner og fem ressurstjenester fra Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Italia, Norge, Slovenia, og Portugal. Prosjektet er finansiert fram til slutten av august 2023 av Erasmus+ KA2- samarbeid for innovasjon utveksling av god praksis.

ARTESIS PLANTIJN HOGESCOOL ANTWERPEN, Belgia (Prosjektledelse)

CKSG, Portoroz, Slovenia

DYS-centrum Praha, Tsjekkia

Imparole Società Cooperative, Milano, Italia

Karin dom Foundation, Varna, Bulgaria

Universidade de Evora, Portugal

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia

Pedverket Kompetanse, Voss, Norge

IMPAROLE Società Cooperativo Milano

ADDITIONAL SUPPORT AND MEDIATION IN INCLUSIVE EDUCATION

Om ASUMIE:

ASUMIE er et Erasmus+ KA2-prosjekt, med formål å dele kunnskap og skape et nettverk omkring begrepet “additional support” i inkluderende opplæring. Veien mot inkluderende opplæring har vært ulik i europeiske land. Det har vært ulik lovgivning og det har vært utviklet ulike systemer for å oppfylle de rettigheter loven gir barn og unge med spesielle opplæringsbehov.  Både lærere, støttesystemer (PPT, Statped o.l.) og foreldre spiller en rolle i dette. I hvilken grad en lykkes er avhengig av samarbeid mellom de ulike aktørene; med deling av kunnskap og erfaringer. Dette prosjektet fokuserer på hvilken rolle de ulike aktørene har, og på å styrke kompetansen hos dem eleven møter i barnehage og skole, både direkte og indirekte. Det gjelder læreren, assistenten, andre profesjonsgrupper, og PPT, Statped, og andre organisasjoner som gir veiledning og støtte til den som har det daglige ansvaret for barn og unge med spesielle behov og gir spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning i barnehage og skole.

I Norge har vi i utgangspunktet en inkluderende barnehage og skole, og gode systemer for å ta vare på det enkelte barn og ungdoms rettigheter. Vi har kommet langt sammenlignet med de fleste andre land i Europa. Det er likevel alt for mange barn og unge med spesielle behov som i praksis ikke får den opplæringa de har krav på, ofte av mangel på kompetanse og/ eller rolleavklaring i skolesystemet. Vi møter ofte foreldre som kjenner på at de gode systemene ikke fungerer godt nok for deres barn, og som kjenner seg hjelpeløse i møte med systemet. Vi håper at ASUMIE-prosjektet kan bidra til å løfte fram alt som fungerer godt i norsk praksis – og til å styrke rollen deres, alle de som har en plass i dette systemet.

Additional support – supplerende støtte

Støttesystemer varierer på tvers av land i Europa. Det er slike systemer innad på skoler og i barnehager knyttet til assistenter, spesialpedagoger og andre profesjoner. Der er eksterne systemer, som PPT, Statped, BUP/RBUP, RVTS  og andre institusjoner tilknyttet helsevesenet. Disse har ulike utdanningsbakgrunn og ulike roller. Noen har administrative oppgaver knyttet til dette, noen utøvende. Noen har pedagogisk utdanning, noen helserelatert (logoped/fysioterapeut/ ergoterapeut) andre har ingen utdanning. Det er ikke klart hva som fungerer best, eller om der finnes, eller er mulig å etablere en felles plattform når det gjelder metoder eller arbeidsmåter. Dette prosjektet sikter mot å dele kunnskap og utvikle felles strategier som kan brukes i veiledning og støtte til lærere og til barn som erfarer hindringer for å lære.

ASUMIE – utforskning og deling

I prosjektet ønsker vi å utforske feltet supplerende støtte på basis av

 • Bruk og forståelse av nødvendige tilpasninger
 • En god forståelse av sammenhengen mellom universelle kognitive funksjoner, grunnleggende ferdigheter og atferdsutfordringer
 • Team og samarbeid på tvers av profesjoner
 • Kompetanse og opplæring for personale som skal bidra i inkluderende opplæring
 • Bærekraftige systemer og god praksis for støtte i opplæringen

I prosjektet vil vi samtale med, konsultere og bruke spørreskjemaer for å samle informasjon fra lokale nettverk, eksperter og andre involverte for å få kunnskap om behov, sterke og svake sider ved og avvik i organisering av utfyllende støtte i opplæringen og i utdanningen av fagpersoner i støttefunksjoner. Resultater fra undersøkelsene  skal presenteres i “multiplier events” – dele-seminar i hvert land som deltar i prosjektet.

ASUMIE – utvikling og deling

Basert på rapporter og informasjon fra utforskningsfasen vil prosjektet utvikle materiell som styrker en god forståelse og organisering av supplerende støtte i inkluderende opplæring:

 • Innhold i og materiell for kurs (håndbok, samling av case og video)
 • En læringsplattform
 • Fritt åpent online-kurs (Massiv Open Online Course MOOC)
 • Et “ansikt-til-ansikt” pilotkurs

Alt materiell vil bli testet i prosjektperioden og åpent for for fagpersoner som arbeider for inkluderende opplæring i hele Europa.

ASUMIE – prosjektpartnere

Partnerfellesskapet består av tre høyere utdanningsinstitusjoner og fem ressurstjenester fra Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Italia, Norge, Slovenia, og Portugal. Prosjektet er finansiert fram til slutten av august 2023 av Erasmus+ KA2- samarbeid for innovasjon utveksling av god praksis.

ARTESIS PLANTIJN HOGESCOOL ANTWERPEN, Belgia (Prosjektledelse)

CKSG, Portoroz, Slovenia

DYS-centrum Praha, Tsjekkia

Imparole Società Cooperative, Milano, Italia

Karin dom Foundation, Varna, Bulgaria

Universidade de Evora, Portugal

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia

Pedverket Kompetanse, Voss, Norge

IMPAROLE Società Cooperativo Milano