Kartlegging: Ikke for å vurdere, men for å forstå barn og unge som strever

Det er mye snakk om kartlegging i skole og barnehage – og mange mener at det har vi mer enn nok av. Kartlegging kan ha flere formål:

  1. Hjelpe oss til å forstå det enkelte barn/ ungdom sin måte å lære på, særlig når det gjelder de vi «lurer på». Noen elever jobber for eksempel som bare det, men det de lærte i går har de glemt i dag. Er det noe vi kan gjøre med det? Vi trenger kartlegging som kan hjelpe oss å svare på det.
  2. Hjelpe oss til å få et overblikk over om eleven lærer det vi hadde tenkt at de skulle lære.
  3. Skaffe skoleeier informasjon om hvordan det «ligger an» på de ulike skolene, og myndighetene om hvordan norske elever presterer sammenlignet med elever i andre land.

Kartleggingen vi presenterer her gjelder punkt en, og det du finner av metode og eksempel på god praksis på dette nettstedet er ment å gi verktøy for verktøykassene som heter tiltak og forebygging.

Denne typen kartlegging – og tiltak som kan anbefales, er begge eksempel på operasjonalisering av forskning – eller kanskje vi heller skal si forskning i praksis.
Bla nedover for å finne kartleggingsverktøy som kan brukes for å forstå barns utfordringer, og ta kontakt om det er noe du vil drøfte.

CAS2 Ratingskala

CAS2 Ratingskala er barnehagens og skolens kartleggingsverktøy av kognitive funksjoner.  40 spørsmål kartlegger atferd som er typisk for planlegging, oppmerksomhet, simultan og suksessiv prosess, og resultatet viser om det er sannsynlig at barnet har en styrke eller vanske knyttet til en eller flere av disse funksjonene. Når lærere har kunnskap om disse prosessene og hvordan de er relatert til læreoppgaver som er aktuelle, så blir det lettere å legge til rette for læring på måter som gjør det mulig for barna å utnytte en styrke, og kompensere for en vanske. CAS2 Rating-skala er basert på  PASS-teorien, der evne er definert som kognitive prosesser. PASS er basert på Alexander Lurias nevropsykologiske forskning, fulgt av omfattende forskning i ulike forskningsmiljøer, og skrevet ut av J.P Das og J.A. Naglieri.
Den som skal skåre og tolke CAS2 Ratingskala må ha spesialpedagogisk utdanning og være sertifisert. Skjemaet fylles ut av lærer som har hatt barnet i sin klasse/ gruppe minimum fire uker.

Les mer

Bestill

ACFS-no

ACFS er et praktisk test/kartleggingsverktøy der test, intervensjon og retest gir grunnlag for å se hvordan barnet bruker kognitive prosesser under læring. Testen viser og vurderer hvordan barnet gjennomfører gitte oppgaver. Dette er ikke en test som vurderer barnet mot andre barn, men barnet i forhold til gitte oppgaver. Her er fokus for kartleggingen den neste utviklingssonen, ikke bare den aktuelle. Testen gir også et systematisk grunnlag for atferdsvurdering under oppgaveløsning .
Kompetansekrav: spesialpedagogikk

Bestill