Cognitive Assessment System CAS2 er en evnetest. Den gir samme type informasjon som andre evnetester, om en er ute etter en generell eller global skåre (ofte beskrevet som IQ skåre). I tillegg gir CAS-testen informasjon om  kognitive funksjoner slik de  er definert i PASS-teorien. CAS2 har også indekser for eksekutivfunksjoner (med og uten arbeidsminne), arbeidsminne, verbalt og nonverbalt innhold og en visuell/ auditiv sammenligning.
CAS er normert for aldersgruppen 5.0 – 17.11. CAS2 er normert for 5.0 – 18.11.
Datainnsamling for å lage norske normer vil pågå til det er samlet data fra et representativt utvalg. I mellomtiden brukes amerikanske normer. Kjøpere får oppdatert manual med norske normer så fort de foreligger, uten ekstra kostnad.

CAS2 erstatter CAS. Hele testen er oversatt til norsk bokmål. Det kan bestilles et tillegg for nynorskbrukere uten ekstra kostnad.

Som et supplement til CAS2 kommer CAS2 Ratingskala, som  også kartlegger PASS-prosessene. CAS2 Ratingskala er et spørreskjema laget til bruk i barnehage og skole.  

I testprofiler som viser vansker på ett eller flere områder, blir også personens sterke prosesser tydelige. Dette er ikke minst viktig når en skal utarbeide tiltak retta mot det barnet eller ungdommen har vansker med i hverdagen. En rekke studier ligger til grunn for å si at testen viser noen typiske profiler både for personer som har ADHD/ ADD eller tilsvarende problematikk og for fagvansker.

Mer enn 600 norske PP-rådgivere er sertifisert for å bruke CAS-testen, og den er mye brukt de fleste steder der den er tatt i bruk. Vi får gode tilbakemeldinger fra brukere: barn og unge liker oppgavene, og testresultatet oppleves som nyttige for å forstå barns vansker og gi råd om tiltak. En ser ofte at personen ”kjenner igjen” seg selv når testresultatet forklares, og kunnskap om prosessene bidrar til økt egenkontroll.

CAS/CAS2  er mindre kulturavhengig enn tester som også legger vekt på et språklig innhold (begrepsforståelse og verbal kunnskap), og er derfor bedre egnet for minoritetsspråklige barn og unge enn tester som også kartlegger tilegnet kunnskap (for eksempel ordforståelse).
CAS-testen ble for første gang publisert i norsk versjon (nynorsk og bokmål) i 2008.  CAS2 ble publisert i 2017.

Sertifisering:
Det stilles kompetansekrav og krav om sertifisering for bruk av testen.
Sertifisering inkluderer deltaking på to dagers sertifiseringskurs, gjennomføring av tre testopptak, godkjenning av det ene testopptaket med rapport. Kopi av svarhefter og noteringshefte sendes inn sammen med rapporten en ønsker å legge til grunn for sertifisering.

Kursholdere for CAS-kurs er Morten Hem og Gunvor Sønnesyn. Vi arrangerer kurs på Voss og i Oslo, og andre steder etter behov. Ta kontakt om dere ønsker kurs for deres PP-kontor/ deres region.

Det arrangeres også jevnlig tolknings- og tiltakskurs for å gå mer i dybden i forståelse av PASS-prosessene og deres relasjon til barn og unges læring, og for å bli oppdatert. Hvert år går et av disse kursene i Toscana.

Kursprogram sertifiseringskurs

Kursprogram tolkning og tiltak

Påmelding til kurs i nettbutikken. Det er ingen betaling i nettbutikken – vi sender faktura. Du kan og bestille eller melde deg på kurs ved å sende en epost eller ta en telefon.

CAS2 er basert på nevropsykologisk forskning, med utgangspunkt i den russiske nevropsykologen Alexander Lurias arbeider. En rekke senere studier i ulike forskningsmiljøer videreutviklet disse, og ble i 1994 samlet i PASS-teorien (Das, JP;  Naglieri, J.A. og Kirby J.R) : Assessment of Cognitive processes, the PASS theory of intelligence). En av de siste beskrivelsene av denne finnes i Flanagan & Harrison Contemporary Intellectual Assessment  fra 2012. I PASS-teorien er intelligens definert som kognitive prosesser – tankeprosesser. Det gjelder hvordan vi bruker hodet.
CAS2-testen er laget for å kartlegge de kognitive prosessene som i følge Luria er del av enhver mental aktivitet hos et menneske; oppmerksomhets- og planleggings- prosesser, og prosesser som gjelder simultan og suksessivbearbeiding av informasjon. Testen har tre deltester for hver av prosessene, med en mulig ”kortversjon” som inkluderer to deltester på hvert av de fire områdene. Det er lagt vekt på at testoppgavene ikke skal kreve et spesielt språk, eller være avhengig av en spesiell kulturell bakgrunn.
PASS-teorien gir en dynamisk forståelse av intelligens; som også utgjør en persons læreforutsetninger. Det  gjør at testen er godt egnet som utgangspunkt for tiltak, både retta mot PASS-prosessene, men også retta mot vansker knyttet til faglig fungering (lese/ skrive/ matematikk); men også retta mot emosjonelle og sosiale vansker. Det er også godt dokumentert at testen gir et godt grunnlag for differensialdiagnostikk.

Finn forskningsartikler, presentasjoner og tiltak.