Grunnleggende begrepssystemer – generelle tiltak for å forbygge og møte spesifikke vansker

Relevant for begynneropplæring, spesialundervisning og intensiv opplæring

 

Et bredt spekter av generelle tiltak står gjerne høyt på agendaen både når det gjelder å forebygge lærevansker, og når det gjelder å støtte elever som strever. Mye av dette gjelder læringsmiljøet som omgir eleven. Det kan være tiltak som å skape et godt og inkluderende klassemiljø, sørge for god klasseledelse, å trygge elever som  trenger det, og så videre. Dette er generelt viktig, fordi det gjelder alle barn og unges ytre læringsmiljø, og det påvirker også det vi kan kalle et indre læringsmiljø; elevens psykiske helse, egenoppfatning og følelsesaktivering. Dette området oppfatter vi er godt dekket av ulike fagmiljøer, og som del av læreres kompetanse.

 

Her fokuserer vi på en annen type generelle tiltak. Elevens indre læringsmiljø omfatter også en kunnskapsbase som er klar for å ta imot og avkode alt det som møter eleven i hverdagen. Dette er individuelt for hver enkelt person, påvirket av de erfaringer personen har gjort i livet sitt, kort sagt alt en har lært og opplevd. Alle typer aktiviteter et barn møter i skolen vil kreve en slags forståelse av situasjonen. Både i lek, lytting, utforsking og andre typer læringssituasjoner kreves det at barna avkoder, og barn som ikke har forutsetningene de trenger, vil fort “dette av lasset”. Å støtte et barns indre læringsmiljø betyr også at vi må legge tilrette for at barna lærer generelle forutsetninger for avkoding.

 

Innhold

Det Nyborg kalte grunnleggende begreper og begrepssystemer har nettopp slike egenskaper at gir forutsetninger for avkoding, De er generelle på den måten at de er en del av kunnskapen på så uendelig mange områder. De beskriver egenskaper ved, relasjoner mellom og plassering i tid og rom.  Å lære dem på en språklig bevisstgjort måte er spesielt viktig for barn og unge som strever med å lære. Listen er basert på Magne Nyborgs BU-modell.

La oss se nærmere på noen av disse grunnleggende begrepene

(Få fram linker ved å dra musepekeren over lista):

 

Former

Farger

Stillinger

Størrelse/ lengde/ høyde

Plass

Funksjon

Antall

Hele og deler av hele

Lyder (inkl språklyder)

Stoff-art

Stoff-egenskaper

Mønster

Temperatur

Vekt

Smak

Lukt

Bevegelse/ retning/ fart

Tid

Forandring

Verdi

Likheter og ulikheter

Metode

Nyborgs modell for begrepsundervisning er en metode som har vist seg å matche godt med måten vi faktisk lærer på.  Dette har spesielt stor betydning for barn som har mindre læringspotensiale, og er i risiko for å få lærevansker. Bildene under viser viktige elementer ved metoden. Hvis dette er helt ukjent vil de fleste ha behov for mer spesifikk kunnskap oml metoden for å bruke den. Les mer om begrepsundervisning her på sida, eller be om kurs.