CAS2 Ratingskala – simultan prosess

CAS2 Ratingskala er kartlegging av PASS-prosessene på “lavterskel”-nivå. Ratingskalaen er normbasert, foreløpig brukes amerikanske normer. Lærer/spesialpedagog i barnehage og skole kan bli sertifisert for å bruke dette verktøyet. To-dagers kurs inngår i sertifiseringen.
CAS2 Ratingskala har 10 spørsmål som gjelder barnets atferd relatert til hver av prosessene. Når vi tar disse spørsmålene i bruk får vi nye måter  se hvert barn på, Det vi ser gir dybde til vår forståelse av PASS-teorien om hjernens funksjoner, og til hver av PASS-prosessene.

I dag fokuserer vi på den første S-en: SIMULTAN og tar fram spørsmålene fra CAS2 Ratingskala som gjelder simultane prosesser. Vi ser at det gjelder å systematisere, organisere, tenke logisk, forstå, lage tankekart – og vi kan fortsette rekken av stikkord. Å oppdage delvise likheter og forskjeller, generalisere, er en kjerne-prosess i simultane funksjoner. Javel – men hvorfor da presentere oppgaver som innebærer å finne likheter og forskjeller her om dagen da det var fokus på oppmerksomhet? Det gjør vi fordi det å oppdage og sette ord på likheter og forskjeller også bidrar til å styre oppmerksomheten, og en kan utnytte en styrke i simultan prosess. For den som har en vanske med simultan prosess må vi begynne et annet sted.

Simultan kan også være:

…å få overblikket,  og se ulike ting i forhold til hverandre.

…å se hvordan deler hører sammen.

…relatert til tankekart.

…å finne ut at de er like i at de har grønn farge. 

Bruk simultan prosess:

Finn figuren som passer i den tomme ruta.

I matrisen til høyre ser du at det er en tom rute. En av boksene under har en figur som passer. Hvilken? For å løse denne oppgaven må du bruke simultan prosess, og lete etter likheter og system. Å “knekke koden” med slke oppgaver styrker simultane prosesser. 

For barn som har vansker med simultan prosess anbefaler vi begrepsundervisning når det gjelder grunnleggende analysebegreper. Nyborgs BU-modell  er den metoden som både tar forskjellslæring og generalisering i bruk, så den anbefaler vi!