CAS2

Cognitive Assessment System
Andre utgave
Jack A. Naglieri, Ph.D.,J. P. Das, Ph.D., Sam Goldstein, Ph.D.

Cognitive Assessment System–CAS2 er laget for å kartlegge kognitive evner. Forfatterne slår fast at en nevrokognitiv test, eller en evnetest, om du vil, må være teoribasert, fundert på nevropsykologisk forskning. De la Alexander Lurias forskning til grunn i utviklingen av PASS-teorien. PASS (Planning-Attention-Simultaneous-Successive) integrerer nevropsykologisk og kognitiv psykologisk forskning og definerer intelligens som grunnleggende kognitive prosesser. Lurias beskrivelse av hjernens tre funksjonsområder gjenkjennes i PASS. Hver av de fire PASS-prosessene måles med tre deltester, og hver deltest er tatt med fordi de gjennom omfattende forskning har vist seg å være relatert til vedkommende prosess. Denne forskninga har vært dokumentert fra 1970 og framover. Slik forskning er, og må være, stadig pågående, og som en viktig basis for testens validitet.

Med CAS2 har vi fått et redskap for å kartlegge kognitive prosesser som har betydning for et bredt spekter av differensial- diagnostikk og undervisnings-tiltak for individer i alderen  5-0 til 18-11. Her får det pedagogisk-psykologiske praksisfeltet et valid og pålitelig redskap til å vurdere barns styrke og vanske i grunnleggende kognitive prosesser som ligger til grunn for all mental aktivitet hos et menneske.

De fire PASS-indeksene er vektlagt i tolkinga av et CAS2-resultat. Det har vist seg at både elever, foreldre og lærere kjenner seg igjen i det bildet av styrke og vanske som kommer fram når CAS2 blir brukt i sakkyndighetsarbeidet i PPT. CAS2 har også, i motsetning til de tradisjonelle evnetestene, uavhengig forskning som viser at indeksene forklarer varians (forskjeller hos ulike elever) ut over full skala. De tradisjonelle evnetestene har i omfattende forskning vist seg å ikke ha samme egenskap, og derfor anbefales bruk av full skala for disse Se for eksempelforfattere som Dombowski, S. C.; Canivez, G.L.; Watkins, McGill, R. J.; Benson, F. F.;  Beaujean, A. A. . Full skala kan selvsagt også brukes for CAS, som for alle psykometriske tester med forbehold om at forskjellene innad ikke er for store. Det er likevel bildet av styrke og vanske på indeksnivå som gir informasjon som hjelper eleven og de som er rundt til å se både styrke og vanskeområder, og finnr tiltak som gir eleven muligheter for å utnytte en styrke i læringsarbeidet sitt, og  ikke bli hindret av en vanske.

CAS2 struktur

CAS2 fullstendig testbatteri har tre deltester for hver av de fire PASS-skalaene. Kjernebatteriet har bare med to deltester for hver av prosessene. Hver PASS-skala og full skala gir alle standardskårer med gjennomsnitt på 100 og standardavvik på 15. Deltester har gjennomsnitt på 10 og standardavvik på 3.

Planlegging er en kognitiv prosess som krever at individet vurderer, velger og bruker en strategi for å løse en oppgave. Denne typen av prosesser omfatter det å bestemme seg for hvordan en skal løse en oppgave, “få det gjort” og ha kontroll på om en gjør det riktig. Deltestene innebærer å løse nye oppgaver, som testpersonen ikke har rutine på. De tre planleggings-deltestene er: Kodeplanlegging, Koblingsplanlegging og Tallmatch-planlegging.

Oppmerksomhet er en kognitiv prosess som krever at individet to selektivt vender oppmerksomheten mot en spesiell detalj, og hindrer fokusering på elementer som konkurrerer om oppmerksomheten. De tre oppmerksomhets-deltestene er: Ekspressiv oppmerksomhet, Talloppdagelse og Reseptiv oppmerksomhet. Deltestene krever også at eleven endrer oppmerksomhet fra oppgave til oppgave. 

Simultan er en kognitiv prosess som integrerer separate stimuli til en helhet eller en gruppe. Det krever at en oppdager likheter og forskjeller, og forholder seg til ulike kategorier. De tre simultan-deltestene er: Matriser, Verbal-spatiale relasjoner og Figurminne.

Suksessiv er en kognitiv prosess som er aktiv når oppgave eller aktivitet krever at en forholder seg til elementer organiseres i rekkefølge. De fire suksessive deltestene er: Ordserier, Setningsgjentagelse (5–7) eller Setningsspørsmål (8–18) og Visuelt minne for tallrekker.

CAS2 gir også standardskårer for fem supplerende sammensatte indeksskårer noe som gir mulighet for sammenligning med andre tester som bruker de samme begrepene: Executive Function without Working Memory, Eksekutive funksjoner med og uten arbeidsminne, Arbeidsminne, Verbalt innhold og nonverbalt innhold. Det er også mulig å gjøre en visuell versus auditiv sammenligning. Det er viktig å merke seg at disse indeksene gjelder sammensatte prosesser som ikke har samme dokumentasjon for begrepsvaliditet som de grunnleggende PASS-prosessene. 

 

CAS2-Komponenter

  • Administrasjons- og skåringsmanual. Denne manualen gir generell informasjon, spesifikk instruksjon for å administrere og skåre deltestene, normtabeller og tolkningstabeller.
  • Tolknings- og teknisk manual. Denne manualen presenterer informasjonen en trenger for å bruke testen. Den omfatter en drøfting av PASS-teorien, forklaring av testens utvikling og struktur og informasjon om standardisering og normering, reliabilitet, validitet og tolkning av CAS2-resultater.
  • Stimulusbok 1, 2 og 3. Stimulusbøkene har stimuli for deltestene som krever det. Her er oppgaver til deltestene Matriser, Verbal-spatiale relasjoner, Figurminne, Ekspressiv oppmerksomhet og Visuelt minne for tallrekker.
  • Svarhefte for testpersonen. CAS2 omfatter to sett av svarhefter, en for  5-7 år og en for 8-18 år. Disse brukes til blyant-og-papir oppgavene for Kodeplanlegging, Koblingsplanlegging, Tallmatch-planlegging, Talloppdagelse og Reseptiv oppmerksomhet.
  • Figurminne svarhefte. Dette svarheftet brukes til blyant-og-papir oppgavene på deltesten Figurminne.
  • Skåringsoverlegg. Spiralheftet med skåringsmaler gjør det lett å skåre nøyaktig i svarheftene.
  • Noterinsghefte for testleder. Her er plass for å notere svar for hver deltest, summere skårer og dokumentere resultater.
  • Rød blyant .En rød blyant som brukes i deltestene som krever skriftlig svar er med i hver komplett testveske.
  • Nynorsk supplering – med materiell til deltestene som har verbale oppgaver. Det gjelder deltestene Verbal-spatiale relasjoner, Ekspressiv oppmerksomhet (oppgaven for 8-18 år), ordserier og Setningsgjentagelse/Setningsspørsmål.

 

Tekniske egenskaper

CAS2 ble standardisert på basis av en gruppe på 1342 barn og unge som er representativ for populasjonen i U.S. Omfattende informasjon om reliabilitet and validitet er rapportert i Tolknings- og teknisk manual som følger med testen. Fullstendig testbatteri med 12 deltester har en reliabilitet på  .95 for full skala, mens reliabiliteten for PASS-skalaene varierer fra  .86 til .93. Reliabilitetskoeffisienten er basert på undersøkelse av indre konsistens, test-retest og konsistens på tvers av ulike skårere. Ulike typer validitet ble undersøkt. Disse omfatter innholdsvaliditet, kriterievaliditet og begrepsvaliditet. Det er rapportert validitetsstudier for spesifikke populasjoner som personer med tale- eller språkvansker, spesifikke lærevansker, evnerike, personer med ADD/ ADHD-diagnoser, angstdiagnoser, attention oh Asperger syndrom. Det ble særlig fokusert på å gjøre CAS2 rettferdig for minoritetspopulasjoner. Dokumentasjon for validitet som er rapportert i Tolknings- og teknisk manual viser testens verdi for kartlegging av ulike grupper barn.

 

Tolkning

Tolknings- og teknisk manual gir metoder for å tolke skårene. Det vises hvordan en finner PASS-profilen,  hvordan en kan sammenligne PASS-skalaer, analysere deltestene og sammenligne PASS-skårer med fagprestasjoner. Tolknings- og teknisk manual har tabeller for signifikante forskjeller mellom standardskårer for PASS-skalaene for å kunne gjøre intra-individuelle sammenligninger og finne ormåder for styrke og vanske. Der er også lignende tabeller for å vurdere forskjeller på deltest-nivå for hver av PASS-skalaene. CAS2 noteringshefte har tolkningsskjema for å regne ut og dokumentere PASS-skala sammenligninger, deltestanalyser, sammenligninger mellom første og eventuelt andre testopptak og supplerende sammensatte skårer.

Det er vist metoder for å bruke PASS-skårer og full skala standardskårer til å identifisere kognitiv styrke og vanske. På grunn av den unike informasjonen CAS2 gir,  kan resultatet spesielt være til hjelp når en skal kartlegge spesielle populasjoner. Tolkningshåndboken har også med andre ressurser for den som har ansvar for kartleggingen, slik som følger for tiltak basert på CAS2-resultater. Flere forskningsbaserte undervisningsopplegg som kan linkes direkte til PASS-teorien er beskrevet, og det er tatt med en CAS2-rapport som viser hvordan resultatet kan tolkes.

 CAS2 er normert  på indeksnivå på basis av data fra norske og svenske barn oig unge i den relevante aldersgruppen. 

Gratis konvertering fra skalerte skårer til Norsk/svenske normer.

Kjøp testen. CAS2 Norsk skåringshjelp er tilgjengelig som årsabonnement. CAS2 skåringshjelp norsk/svenske normer