Hvorfor PASS?

I går presenterte vi Frankie, som har vanske med oppmerksomhet, samtidig som han har vansker med lesing og rettskrivning. I dag fortsetter vi med flere tiltak som kan støtte leseprosessene, og samtidig ta hensyn til oppmerksomhetsvansken. 

Vi ser igjen på diskrepans-konsistens modellen, eller “samsvar og sprik” om du vil – og la oss få det på norsk. Frankie har gjennomsnittlige skårer på de kognitive prosessene planlegging, simultan og suksessiv, og det samme gjelder matematikk/ regneartene. For språktesten Peabody (reseptivt ordforråd, med bilder som stimuli) skårer han i høyt gjennomsnitt. Samtidig har han en PASS-profil på CAS2 som viser kognitiv vanske for oppmerksomhet. Han har også fagvansker som viser seg i lav skåre på bokstav- og ordidentifikasjon, ordavkoding og setningsforståelse.

Oppmerksomhet gjelder blant annet det å legge merke til detaljer og ha vedvarende fokus på dem. Vi kan velge to strategier for å støtte Frankie i å lære på områdene som er krevende for han.
1) Fokus på detaljer ved ord. Slike detaljer kan være sammensatte grafemer, endinger versus “rot” i ordet, og fokus på hvordan ord forandrer seg på systematiske måter. Her kan vi også bruke oppgaver som innebærer å oppdage og sette ord på forskjeller og likheter og bidrar til å styre oppmerksomheten mot viktige detaljer.
2) Senke kravet til oppmerksomhet ved å automatisere avkoding av ord. Vi kan for eksempel bruke materiell som hjelper Frankie til å automatisere de 100 mest brukte ordene, og knytte “ordpensum” for dagen (to ord) eller uka til tema som er aktuelle for et eller flere av orienteringsfagene. For de 100 mest brukte ordene kan en bruke dataprogram som er laget for å øve leseferdighet, eller en kan bruke “100”-spillet i ØV og LÆR-serien.

Last ned oppgaver om du vil prøve dette. BOKMÅL
Last ned nynorsk