Hvorfor CAS2?

Fordi den er utviklet med fokus på innholdsvaliditet, kriterievaliditet og begrepsvaliditet.

Innholdsvaliditet omfatter “en systematisk undersøkelse av testens innhold for å avgjøre om det dekker  et representativt utvalg av det adferdsområdet som skal kartlegges” (Anastasi & Urbina, 1997, s. 115). Denne type validitet må bygges inn i testen på det tidspunkt deltester og oppgaver blir utviklet.

Anastasi og Urbina (1997) beskrev kriterievaliditet som “the effectiveness of a test in predicting an individual’s performance in specified activities” (pp. 118–119). Det betyr blant annett å undersøke korrelasjoner til andre evnetester og til kartlegging av faglig kunnskap (achievement). Slike korrelsajsonsstudier ble gjennomført med til sammen 11 andre tester, seks andre intelligenstester og fem tester av fagprestasjoner. På dette området er det gjort mye bredere undersøkelser enn for de fleste andre tester.

Begrepsvaliditet, den siste typen av validitet som ble undersøkt, forholder seg til i hvilken grad underliggende trekk ved en test kan identifiseres og i hvilken grad disse trekkene   gjenspeiler teorien testen bygger på. Her kommer faktoranalysene inn, og en ser også på om testen gir like resultat på tvers av etnisitet og sosial/ kulturell bakgrunn.

Dette er gjort grundig greie for i Tolknings- og teknisk manual som hører til testen. En kan også lese om disse studiene i Essentials of CAS2.