Pensumsliste for PP-klinisk videreutdanning PPV-10 2017-2018, Voss

Vi tar forbehold om mindre endring i pensum fram til studiestart avhengig av aktuelle rundskriv/forskrifter m.m.

Pensum består av 1709 sider basislitteratur og 3-400 sider selvvalgt litteratur innenfor et eller flere av hovedtemaene. Sider merket med K blir solgt som kompendium. Sider merket med D blir levert ut som digital fil på minnepenn. Sider merket med B er tilgjengelige bøker.

Læring, spesialpedagogikk og diagnostikk (357 sider)
Gjærum, B. og Ellertsen, B (red.) (2002). Hjerne og atferd. Oslo, Gyldendal, 2. Utgave. s. 98-121, 171-251, 381-414. 136 sider       B
Bråten, I. (2002) Ulike perspektiv på læring. I Bråten, I. (red.) Læring i sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv. s.11-25 14 sider         K
Nyborg, M. (1989). Barn og unge med generelle lære- og språkvansker. Voss/ Kvam, NSF/INAP-forlaget. s. 10-122. 112 sider       K
Saljø, R. (2002) Læring, kunnskap og sosiokulturell utvikling: mennesket og dets redskaper. I Bråten, I. (red.) Læring i sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv s. 31-55 24 sider         K
Statens Helsetilsyn (2000). ICD-Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Oslo, Gyldendal.  s. 1-6 og 223-288 eller F. 80 -89 Utviklingsforstyrrelser fra http://finnkode.kith.no 71 sider         B/D
Dynamisk testing  (333 sider)
Hansen, A. (2002). Hva innebærer dynamisk testing?   Skolepsykologi I/2000 s. 11-45 25 sider         K
Haywood, C & Lidz, C. (2007). Dynamic assessment in practice. New York, Cambridge University press. s. 1-45, 74-204, 235-333.

Lidz, Jebsen & Hem: ACFS-no manual

272 sider        B

36 sider         K

 Sakkyndighet og jus  (281 sider)
Helgeland, G. (2006). Opplæringslova, kommentarutgave.  §2, §5, §8, §9a og §13-1 Oslo, Universitetsforlaget. 114 sider       B
Riksrevisjonen. (2011). Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen. Dokument 3:7 (2010-2011) 68 sider         D
Utdanningsdirektoratet (2015) http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/

http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialundervisning/

http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialpedagogisk-hjelp/

 

ca 90 sider   D

Gulating lagmannsretts dom av 26.09.2006 (sak: Jøran Mossestad versus Vik kommune) 9 sider           K
 Utviklingsrelaterte vansker  (228 sider)
Flanagan, D. P. & Kaufman, A. S. (2004). Essentials of WISC-IV Assesment. New Jersey, Wiley.     s.1-52 og 133-309 228 sider       B
 Testsertifisering for CAS-testen  (260 sider)
Naglieri, J.A. & Das, J.P. (2005).  Planning, attention, simultaneous, successive (PASS) theory:  A revision of the concept of intelligence.  In. Flanagan, D. P. & Harrison, P. L. (eds.). Contemporary Intellectual Assessment:  Theories, Tests, and Issues, New York: Guilford 32 sider         K
Naglieri, J. A. (2003). Current advances in assessment and intervention for children  with learning disabilities. Learning and Behavioral Disabilities, Volume 16, s. 163-190. 28 sider         K
Naglieri, J. A.(1997). Cognitive Assessment System, Interpretive Handbook. Riverside Publishing.  s. 1-127 127 sider      B
Naglieri, J.A. (1999). Essentials of CAS. New Jersey, Wiley. s. 1-30 30 sider         BK
Sønnesyn, G. (2012). CAS – Cognitive Assessment System – reiskap for tilpassa opplæring og speisialundervisning i ein inkluderande skule? Spesialpedagogikk 3/2012. 11 sider        K
International Test Commission (2000). Internasjonale retningslinjer for bruk av tester. Norsk psykologforening. 28 sider         K
 Systemarbeid i en inkluderende skole under Kunnskapsløftet  (250 sider)
Harstad kommune, Rådmannen (2010). Strategi for begrepsundervisning og ferdighetsopplæring (BU) i barnehage og skole i Harstad. 78 sider         D
Hansen, A. (2006). Kasus Maren. Utdrag fra Begreper til å begripe med, avhandling for dr. polit. UIT – Tromsø 2006. s. 394-443. 49 sider         K
Haug, P. og  Bachmann K. (2006). Forskning om tilpassa opplæring. Utdanningsdirektoratet. 123 sider       D

Selvvalgt pensum ca 400 sider skal skrives i et word dokument og sendes som vedlegg i en epost til post@pedverket.no filen skal hete ”Selvvalgt ppv8-eget fornavn -eget etternavn” før 1.september 2015 til godkjenning.