CAS2 påbygg

CAS2 påbygg er en kursrekke for den som er sertifisert for å bruke CAS2 Cognitive Assessment System. Som testbruker er det viktig å vite hvorfor vi velger den ene testen framfor den andre, og da trenger vi å vite noe om hvordan validitet og reliabilitet er vurdert. I hverdagen er det hvordan vi kan tolke og bruke testresultatet som er i fokus, og dette vektlegges i kurset.
CAS2 påbygg er dagskurs.

 

Kursrekken omfatter:

CAS2 Reliabilitet, validitet og tolkning av testresultat.
Alle som bruker evnetester bør ha god innsikt i testens reliabilitet og validitet. Dette finnes informasjon om i testens manualer, men noen ganger er det lettere å tilegne seg slik kunnskap ved å høre og drøfte. Dette påbyggingskurset tar for seg CAS2-testens reliabilitet og validitet, og hvilken betydning det har. Etter lunsj jobber vi med tolkning, og ser på diskrepans-konsistens-modellen, som er nyttig når en skal vurdere elevens behov for tiltak. Modellen gir sammenligning mellom PASS-profilen som er gitt i resultatet og elevens vansker og styrker på andre områder. Konsistens mellom fagvansker og en kognitiv vanske utvider forståelsen av elevens vansker, mens diskrepans mellom kognitive prosesser og fag-prestasjoner gir informasjon om hvilke prosesser som kan brukes til støtte i læringsarbeidet. Diskrepans mellom ulike kategorier av kognitive prosesser sier noe om spesifikke kognitive vansker, og hele modellen viser noe om hvordan de kognitive prosessene påvirker personens læring.

CAS2 og språkvansker/ lese-og skrivevansker.
Alle PASS-prosessene er i aktivitet når barn lærer å snakke og bruke språket, og når de skal lære å lese og skrive. Vi ser på hvordan prosessene spiller ulike roller på ulike stadier i slike læreprosesser, og på tiltak som hjelper personen til å utnytte en styrke og kompensere for en vanske. Dette gjelder fra forebyggende arbeid i ordinær opplæring i barnehage og de første trinn i grunnskolen og til intensiv opplæring for elever som ikke har fått hjelp med slike vansker før på ungdomstrinnet eller i videregående skole.

CAS2 og matematikkvansker.
At CAS2-resultater ofte gir informasjon som er nyttig for å forstå matematikkvansker hos barn og unge er godt kjent og dokumentert. I dette kurset ser vi på hvordan grunnleggende forståelse og ferdigheter kan relateres til PASS-prosessene, slik at vi kan spisse tiltak på måter som møter elevens behov best mulig.

CAS2 relatert til ADHD og autismespektertilstander.
Det er godt dokumentert hvordan begge disse typene vansker kan relateres til hver sin av de fire PASS-prosessene. Vi ser på dette, viser til forskning og case-studier og baserer tiltak på forskningsbasert kunnskap om PASS-prosessene.
Kurset tar for seg relasjoner mellom PASS-prosessene og typiske trekk hos personer som har ADHD eller autismespekter-diagnoser. Vi ser på typiske profiler på gruppenivå, og hva det betyr for hverdagen deres. Vi ser også på case, og personens PASS-profil. Den kognitive profilen gjør det mulig å spisse tiltak  som tar hensyn til den enkeltes behov.

Les mer om CAS2 og PASS-teorien som ligger til grunn. 

CAS2 påbygg settes opp høsten 2022, både som web-kurs (Zoom) og fysiske kurs på Voss. Datoer kommer senere.