Fange opp –  følge opp

Takk til Dysleksiforbundet for fokus på “fange opp – følge opp”! Ikke noe er så trist å lese som når vi får eksempel på ungdommer som blir oppdaget med store vansker i ungdomsskole eller videregående skole.

Vi ser eksempler på dette i forbindelse med CAS2-sertifiserin når en innsendt case gjelder en ungdom i videregående skole som er henvist for første gang. Slike funn kan vi også lese om andre steder. Ofte er det ungdommer som har opplevd å streve i mange år, men uten at noen har fanget opp behovet for kartlegging som faktisk var der. “Vi venter og ser” er alltid en beslutning tatt i beste mening, men den kan ha store negative konsekvenser for personen det gjelder.

PP-rådgivere som har brukt CAS2 finner ofte noe i slike tilfeller. Ikke sjelden viser CAS2-resultatet en vanske med suksessiv prosess. Når personen har hatt en slik vanske gjennom års skolegang, så har det i mange tilfeller gitt konsekvenser i form av emosjonelle vansker. Vi vet at planleggingsprosesser er sårbare for emosjonelle vansker, og ser også at forholdsvis mange av disse ungdommene får et resultat som viser vansker med både suksessiv prosess og planlegging.

Disse må vi lykkes med å fange opp tidligere i skoleløpet. Det har vi gode muligheter til.

Har du tenkt på hvordan språket er organisert i rekkefølge? Ord vi hører eller sier – språklyder i rekkefølge. Ord vi leser eller skriver – bokstaver i rekkefølge. Og ordene, sagt eller skrevet – kommer også i rekkefølge når det er noe vi vil ha formidlet. det samme skjer når vi tenker. Suksessiv er nettopp en beskrivelse av rekkefølger. En vanske i suksessiv prosess kan fort få konsekvenser for språkutviklingen hos et lite barn, og for å lære å lese når den tid kommer. Barn som bytter rekkefølge på stavelser i ord litt lenger enn til de er to-tre år, eller som strever med tallord i rekkefølge eller med å lære ukedagene skal vi være “obs” på. Vi har muligheter for å fange opp.
Med CAS2 Ratingskala kan du som er lærer i barnehage eller skole fange opp en eventuell vanske med suksessiv prosess hos et barn du er litt bekymret for. Om du finner en slik vanske blir det viktig å følge opp med støtte i språkutviklinga om det er et førskolebarn, og sørge for et systematisk opplegg i leseopplæringen om det er en skolestarter.

CAS2-testen er et redskap for PPT og andrelinje-tjenestene, og med den kan en få tydeligere kunnskap om personens kognitive prosesser som har betydning blant annet for forløpet når barn lærer å lese.

Les mer om suksessiv prosess og de andre PASS-prosessene i PASS-bloggen.