Tester for PPT/BUP

CAS2

CAS2 Cognitive Assessment System – andre utgave (Das/Naglieri/Goldstein) er laget for å kartlegge de nevrokognitive evnene planlegging – oppmerksomhet – simultan og suksessiv, som ligger til grunn for all mental aktivitet.
CAS-testen hører hjemme i den nye generasjonen av evnetester, som har basis i nevropsykologisk teori. CAS2 er den nye utgaven av testen, som både forbedrer normeringsgrunnlaget med større bredde i utvalget av oppgaver i deltestene; og som gir nye muligheter for tolkning. Testens viktigste resultat er en profil for nevrokognitive evner som kan relateres til relevante opplæringsmål og til fagvansker eller andre vansker hos barn som strever. I tillegg har den med supplerende sammensatte indekser  for eksekutive funksjoner, arbeidsminne, nonverbalt og verbalt innhold, og muligheter en auditiv/ visuell  sammenligning . CAS2 er godt egnet som basis for tiltak for barn og unge som har spesielle behov. Testen er mindre kulturbasert enn de fleste andre evnetester, og den egner seg derfor også godt for minoritetsspråklige barn og unge.
ALDER: 5.0-18.11 år

Les mer om CAS2-testen
Kompetansekrav for å bli CAS-sertifisert
Bestill CAS2-testen

CAS

DAS&Naglieri: Cognitive Assessment System CAS er laget for å kartlegge de kognitive funksjonene Planlegging – oppmerksomhet – simultan og suksessiv, som ligger til grunn for all mental aktivitet. Testen gir en profil for disse funksjonene som kan relateres til relevante opplæringsmål og til fagvansker eller andre vansker hos barn som strever. Den er derfor godt egnet som basis for tiltak for barn og unge som har spesielle behov. Testen er mindre kulturbasert enn de fleste andre evnetester, og den egner seg derfor bedre for minoritetsspråklige barn og unge.
CAS-testen finnes på bokmål og nynorsk
ALDER: 5-17 år

Kort informasjon om de tre kartleggingsverktøy for CAS2

Les mer om CAS-testen
Kompetansekrav for å bli CAS-sertifisert
Bestill CAS-testen

TONI-4

Test Of Nonverbal Intelligence – fjerde utgave. . Administrasjon og respons er  enkle muntlige instruksjoner, der det kreves av testtakerne at de kan svare med enkle, men tydelige bevegelser så som peke, nikke, eller blunke. Denne testen er ideel for dem som har språk-, hørsel-, eller motoriske vansker, og for de som ikke er kjent med vår kultur.  Testen er en original engelsk test , ingen deler er oversatt til norsk og en benytter amerikansk normering.
Kompetansekrav : Generell testkompetanse for evnetester.
Bestill

CAS2 Ratingskala – viktig i systemarbeidet.

CAS2 Ratingskala er barnehagens og skolens kartleggingsverktøy av kognitive funksjoner.  40 spørsmål kartlegger atferd som er typisk for planlegging, oppmerksomhet, simultan og suksessiv prosess, og resultatet viser om det er sannsynlig at barnet har en styrke eller vanske knyttet til en eller flere av disse funksjonene. Når lærere har kunnskap om disse prosessene og hvordan de er relatert til læreoppgaver som er aktuelle, så blir det lettere å legge til rette for læring på måter som gjør det mulig for barna å utnytte en styrke, og kompensere for en vanske. CAS2 Rating-skala er basert på  PASS-teorien, der evne er definert som kognitive prosesser. PASS er basert på Alexander Lurias nevropsykologiske forskning, fulgt av omfattende forskning i ulike forskningsmiljøer, og skrevet ut av J.P Das og J.A. Naglieri.
Den som er sertifisert for å bruke CAS kan også være kartleggingsansvarlig for CAS2 Ratingskala, og gjennomføre skåring og tolkning. Skjemaet må fylles ut av lærer som har hatt barnet/ ungdommen i sin klasse eller gruppe i minimum fire uker.
Bestill

ACFS-no

ACFS er et praktisk test/kartleggingsverktøy der test, intervensjon og retest gir grunnlag for å se hvordan barnet bruker kognitive prosesser under læring. Testen viser og vurderer hvordan barnet gjennomfører gitte oppgaver. Dette er ikke en test som vurderer barnet mot andre barn, men barnet i forhold til gitte oppgaver. Her er fokus for kartleggingen den neste utviklingssonen, ikke bare den aktuelle. Testen gir også et systematisk grunnlag for atferdsvurdering under oppgaveløsning .
Kompetansekrav: Spesialpedagog
Bestill

PEP-3

PEP–3 er en revisjon av dette populære verktøyet som har blitt brukt i mer enn 20 år for å kartlegge ferdigheter og adferd for barn med autisme og kommunikative vansker som fungerer i alder fra 6 måneder til 7 år. Profilene du får fra PEP–3 er grafiske framstillinger av utvikling, ferdigheter, og karakteristisk adferd for Autismespekteret. Testen treffer behovet for et verktøy som kan kartlegge områder som hjelper deg å lage et individuelt treningsprogram for 3-6 åringer med store vansker og en individuell opplæringsplan (IOP) for skolebarn med utviklingsvansker.
Kompetansekrav : spesialpedagog,vernepleier
Bestill

ASRS

ASRS – Goldstein & Naglieri: Autisme Spectrum Rating Scale. Dette er et nyere kartleggingsverktøy for å kartlegge der en har mistanke om autismespekter-forstyrrelser. ASRS er standardisert ut fra forekomst av atferd i en populasjon. Bruk av standardskårer gjør det lett å sammenligne med andre standardiserte tester.
Kompetansekrav er minimum utdanning som spesialpedagog, vernepleier eller tilsvarende.

Bestill

ADHDT-2

ADHDT-2  er andre versjon av en original amerikansk test til bruk for å identifisere enkeltindivider som har ADHD. Testen er utviklet av James E. Gilliam, Testen innholder et noterings- og oppsummeringsark med 3 deltester  med vurdering av totalt 36 temaer og nøkkelspørsmål en stiller i intervju. Innsamlede data blir psykometrisk behandlet og gir en ADHD kvotient basert på en middelverdi på 100 og standardavvik på 15.

Kompetansekrav: Profesjonsutdannet som arbeider med kartlegging av barn og voksne med mulig ADHD.
Bestill

ACFS-no

ACFS er et praktisk test/kartleggingsverktøy, utviklet av Carol S. Lidz i samarbeid med Ruth A. Jebsen, og tilrettelagt for norsk praksis ved Morten A. Hem og Gunvor Sønneysn.Test, intervensjon og retest gir grunnlag for å se hvordan barnet bruker kognitive prosesser under læring. Dette er ikke en test som vurderer barnet mot andre barn, hvordan barnet løser bestemte oppgaver. Her er fokus for kartleggingen den neste utviklingssonen, ikke bare den aktuelle. Testen gir også et systematisk grunnlag for å vurdere egenkontroll, responsivitet og andre psykologiske prosesser som viser seg i barnas atferd.
Kompetansekrav: Spesialpedagog
Bestill

TOMAL-2

Tomal er et testbatteri for å vurdere hukommelse og læring.

Alder: 5-0 through 59-11

Testtid: Basisbatteriet 30 minutter; Basis pluss Supplement 60 minutter

Administration: Individuell

Språk: Amerikansk orginaltest

Bestill