PRINT OG BRUK

gir eksempel på oppgåver som støttar kognitiv utvikling.

Desse oppgåvene krev ein analytisk kodingsprosess. Borna blir «tvinga» til å styre merksemda mot den eine eigenskapen etter den andre, noko som også tek i bruk både simultan og suksessiv prosess, og påverkar planleggingsprosessar og eigen-kontroll.
Oppgåvene er sjølv-instruerande når borna kan lese. Den som ikkje kan lese må få hjelp av ein «sekretær».

Bruk gjerne desse ideane til å lage fleire oppgåver sjølv. Delta på kurs i begrepsundervisning etter Nyborgs modell, så lærer du meir om tenkinga bak.

 

Like og ulike: Form, farge antal. NYN
Like og ulike: Form, farge antal. BOKM
Like og ulike: Form. farge, storleik NYN
Like og ulike:  Form, farge, størrelse, BOKM

Bruk forskjellskoding for å skape bevissthet om hvordan ord skrives. Og husk at ord skrives slik de ser ut.

ANNA-spela i ØV-OG-LÆR – serien har oppgåver som utfordrar dei samme prosessane i 10 ulike lotto-spel.