PP-klinisk etterutdanning


 

Ønsker PPT kontoret bedre test- og sakkyndighets-kompetanse?

PP-klinisk etterutdanning er rettet inn mot  PP-tjenesten.  Ett eller flere PPT kontor kan gå sammen om å organisere etterutdanningsprogrammet. Det er ofte svært god fagbakgrunn i PPT, men mange trenger noe mer klinisk orientert kompetanse, spesielt testkompetanse. Studiet vektlegger også kompetanse for sakkyndighetsarbeid og lovgrunnlaget for dette.

PP-klinisk etterutdanning tilbys nå bare som institusjonskurs på forespørsel. Ta kontakt og vi gir kontoret/regionen et godt kompetent etterutdanningstilbud.

 

 Kursplan   Kursprogram   Pensum

PP-klinisk etterutdanning gir kompetanse i test/ kartlegging, sakkyndighetsvurdering og systemarbeid slik det er beskrevet i lov om opplæring. Den som har denne kompetansen kan kalle seg PP-kliniker.
Det legges vekt på grunnleggende forståelse av læring og lærevansker. Dette gir basis for å velge rett kartleggingsredskap, gi spesifikke råd om tiltak, og for å tilføre systemet kompetanse som er forankra i forskning og retta mot praksis.
Etterutdanningen inkluderer CAS-sertifisering (for den som har grunnutdanning med master), tolkningskurs for WISC-IV og innføring i dynamisk kartlegging. Vi hjelper til med utlån av test-ustyr til studenter som har behov for det.

Forelesere er (med forbehold om endring):

  • Dr. polit. Andreas Hansen, spesialist på systemretta arbeid med systematisk begrepsundervisning, og erfaring med dynamisk kartlegging.
  • Seniorrådgiver Hanne Melander hos fylkesmannen i Hordaland, spesialkompetanse på sakkyndighetsarbeid og jus
  • Seniorrådgiver cand. polit. Gunvor Sønnesyn er faglærer for studiet.
  • Daglig leder i Pedverket Kompetanse, cand. paed. Morten A Hem. Hem er studierektor.

Krav til opptak:

Minimum bachelorutdanning, cand.mag eller tilsvarende utdanning med 180 studiepoeng. Utdanningen må inneholde minimum 60 studiepoeng i spesialpedagogikk. Ved opptak bør studentene ha minst 1 års relevant yrkespraksis. Relevant yrkeserfaring defineres som erfaring fra skole/barnehage, PP-tjeneste eller annen relevant yrkespraksis.

Vi har 20 studieplasser,  og det er fortløpende opptak fram til studiestart.
Utdanningen koster kr. 30 000 og kan betales med månedlige avdrag. Dette inkluderer kursmateriell som blir utlevert, mens pensumlitteratur kjøpes separat. Underskrevet kurskontrakt sikrer dine rettigheter i forbindelse med etterutdanningen.

Praktisk informasjon:

PP-klinisk etterutdanning er basert på at du følger alle kursene som er satt opp i 3 semester. De fleste deltakerne arbeider i PP-tjenesten. De fleste tar denne etterutdanningen ved siden av  full jobb den tiden de studerer. Etterutdanningen er praksisrelatert, og arbeidskravene er relevante for arbeidet i PP-tjenesten. Noen av dem vil tilsvare vanlige arbeidsoppgaver.
PP-klinisk etterutdanning organiseres nå utelukkende som lokalt organisert kurs på forespørsel.

Send en epost om du har spørsmål du ønsker svar på om PP-klinisk etterutdanning.