PP-klinisk etterutdanning


 

Ønsker PP-tjenesten hos dere å oppdatere test- og sakkyndighets-kompetansen?

PP-klinisk etterutdanning er rettet inn mot  PP-tjenesten.  Innholdet omfatter sertifisering/ tolkningskurs for en rekke tester og kartleggingsverktøy som det er vanlig å bruke og  PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid ut fra det relevante lovgrunnlaget. Når det gjelder systemarbeid vektlegger vi hvordan PP-tjenesten kan bidra til å styrke den ordinære opplæringen for barn og unge med spesielle behov, tidlig innsats og en PP-tjeneste som er tett på skole og barnehage.

Ønsker dere PP-klinisk etterutdanning lokalt, gjennomfører vi gjerne dette i deres region om dere har minst ti deltakere. Da kan vi tilpasse innhold og omfang til deres behov. Ta gjerne kontakt for å drøfte en slik mulighet, så kan vi gi dere et uforpliktende tilbud, om dere ønsker det.

 Kursplan   Kursprogram   Pensum

PP-klinisk etterutdanning gir kompetanse i test/ kartlegging, sakkyndighetsvurdering og systemarbeid slik det er beskrevet i lov om opplæring. Den som har denne kompetansen kan kalle seg PP-kliniker.
Det legges vekt på grunnleggende forståelse av læring og lærevansker. Dette gir basis for å velge rett kartleggingsredskap, gi spesifikke råd om tiltak, og for å tilføre systemet kompetanse som er forankra i forskning og retta mot praksis.
Etterutdanningen inkluderer CAS-sertifisering (for den som har grunnutdanning med master), tolkningskurs for WISC-IV og innføring i dynamisk kartlegging. Vi hjelper til med utlån av test-ustyr til studenter som har behov for det.

Forelesere er (med forbehold om endring):
  • Dr. polit. Andreas Hansen, spesialist på systemretta arbeid med systematisk begrepsundervisning, og erfaring med dynamisk kartlegging.
  • Seniorrådgiver Hanne Melander hos fylkesmannen i Hordaland, spesialkompetanse på sakkyndighetsarbeid og jus.
  • Seniorrådgiver cand. polit. Gunvor Sønnesyn.
  • Daglig leder i Pedverket Kompetanse, cand. paed. Morten A Hem
Krav til opptak

Den som skal gjennomføre etterutdanningen må ha minimum bachelorutdanning, cand.mag eller tilsvarende utdanning med 180 studiepoeng. For å ha  godt utbytte må denne utdanningen inneholde minimum 60 studiepoeng i spesialpedagogikk. Den som skal delta i etterutdanningsprogrammet bør ha minst 1 års relevant yrkespraksis. Relevant yrkeserfaring defineres som erfaring fra skole/barnehage, PP-tjeneste eller annen relevant yrkespraksis.

Praktisk informasjon.

PP-klinisk etterutdanning er basert på at du følger alle kursene som er satt opp i 3 semester. De fleste deltakerne arbeider i PP-tjenesten. De fleste tar denne etterutdanningen ved siden av  full jobb den tiden de studerer. Etterutdanningen er praksisrelatert, og arbeidskravene er relevante for arbeidet i PP-tjenesten. Noen av dem vil tilsvare vanlige arbeidsoppgaver.
PP-klinisk etterutdanning organiseres nå utelukkende som lokalt organisert kurs på forespørsel.

Send en epost om du har spørsmål du ønsker svar på om PP-klinisk etterutdanning.