Kursplan:PP-klinisk etterutdanning
Kursarrangør: Pedverket Kompetanse

Etterutdanning i kartlegging og sakkyndighetsareid for tilsette ved PP tjenesten (PPT)  over tre semestere
Studiested: Voss
Undervisningsspråk: Norsk

1. Innledning
Etterutdanningen er utarbeidet med grunnlag i PPT sitt behov for kompetanse i sakkyndighetsarbeid med spesiell vekt på kartlegging, testing og tilbakemelding. Kursene vil gi kompetanse på dette området og omfatter ferdigheter i kartlegging, testing og påfølgende tiltak. Ansatte i PP-tjenesten vil gjennom etterutdanningen settes i stand til å gi råd om presise pedagogiske tiltak, og kunnskap om når barn bør henvises videre.

2. Opptakskrav
Krav til opptak er:
– Bachelorutdanning, cand.mag eller tilsvarende utdanning med minimum 180 studiepoeng. Utdanningen må inneholde minimum 60 studiepoeng i spesialpedagogikk.
- Ved opptak bør  alle deltakere ha minst 1 års relevant yrkespraksis.
– Relevant yrkeserfaring defineres som erfaring fra skole, PP-tjeneste eller annet psykososialt arbeid.
– Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer §8. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng.

3. Mål for etterutdanningen.
Deltakerne skal innenfor PPT sitt arbeidsområde kunne
– Bruk av test/kartleggingsverktøy.
– Sakkyndig vurdering og tilråding etter loven.

4. Innhold
Etterutdanningen omfatter fem hovedtema
4.1. Læring, spesialpedagogikk og diagnostiske kriterier.
– Kunnskap om læring og læreprosesser er grunnleggende for arbeid med kartlegging og tilråding om tiltak i skole og barnehage.
Læringsmål:
–  Kunnskap om læring og læreprosesser.
–  Kunnskap om de spesialpedagogiske kategorier og kjennskap til diagnoser.
–  Kunnskap om inkludering og tilpasset opplæring i norsk skolehistorie.

4.2. Dynamisk kartlegging
Dynamisk kartlegging er et alternativ til standardiserte tester, og brukes både for å kartlegge kognitive prosesser og for å kartlegge språkutvikling, og kunnskap og ferdigheter knytta til læreplanens mål.
Læringsmål:
–  Kunnskap om og forståelse av dynamisk kartlegging- som teori og metode.
–  Ferdigheter i bruk av ACFS – Application of Cognitive Functions Scale.

4.3. Sakkyndighet og jus
PP-tjenesten skal gjennomføre sakkyndig vurdering i samsvar med Opplæringsloven. Dette krever kunnskap om loven og dens fortolkninger, og ferdigheter i sakkyndighetsarbeid. Til sakkyndighet hører også vurdering av barn/ unges utbytte av den ordinære opplæringa, og avvik fra læreplanen. Det er derfor nødvendig også å ha kjennskap til læreplanen.
Læringsmål:
–  Kunnskap om lovgrunnlaget (opplæringsloven, retningslinjer, rundskriv og fortolkning).
–  Ferdigheter i bruk av administrative rutiner knyttet til lovgrunnlag, vurderinger, fagrapporter og sakkyndige uttalelser.
–  Kjennskap til læreplanen (Kunnskapsløftet-K06).

4.4. CAS-testen (Das*Naglieri Cognitive Assessment System)
Das*Naglieri Cogntive Assessment System er et sentralt redskap for kartlegging av kognitive funksjoner, og et alternativ til kartlegging med WISC. CAS er laga for å bedre kunne gi råd om tiltak retta mot vansker barn/ unge opplever i skolen, samtidig som en utnytter deres sterke sider.
Læringsmål:
–  Grunnleggende testetikk.
–  Kunnskap om CAS testens teoretiske grunnlag og anvendelse av dette til tolkning og tiltak.
–  Ferdigheter i bruk og tolkning av CAS testen.
For å få CAS-sertifisering må studentene ha tilsvarende master og gjennomført minst 3 CAS protokoller med fagrapport, en skal innleveres. Den innleverte CAS fagrapporten arbeidskravet for dette hovedtema.

4.5. Tolkning av standardiserte tester med eksempler fra WISC
Tolkning av standardiserte tester krever generell kunnskap om statistikkbegreper som knyttes til standardisering og som har konsekvenser for tolkning av disse testene. I studiet knyttes dette til tolkning av WISC IV, som er en de mest brukte evnetestene.
Læringsmål:
–  Kunnnskap om psykometri slik den er brukt i standardiserte tester.
–  Kunnskap om tolkning av WISC

5. Målgruppe.
Målgruppe for etterutdanningen er:
– Ansatte i PP-tjenesten som skal arbeide med sakkyndige utredninger og som mangler klinisk utdanning
– Personer med hovedfag/master eller profesjonsutdanning i psykologi, pedagogikk og spesialpedagogikk som ønsker mer kunnskap innen pedagogisk-psykologisk praksis

6. Organisering
Utdanningen vil bli gjennomført som deltidsstudium over tre semestre med en fem dagers oppstartsamling og 6 to-dagers samlinger i løpet av perioden. Undervisningsformen på samling er forelesninger, rollespill og gruppearbeid. Studentene skal også gjennomføre 5 kollokviegruppemøter. Studentene oppfordres til å ta med seg praksisfeltets problemstillinger inn i kollokviegruppen, og til å bruke test- og kartleggingsverktøy i praksisperioden.

7.Praksis
Det forutsettes at studenter som ikke er ansatt ved et PPT-kontor selv må skaffe praksisplass på et PPT-kontor i minst 8 uker i løpet av studietiden. Det vil bli gjennomført ett praksisbesøk i andre semester.

8. Arbeidskrav
Arbeidskrav/vilkår for å gå opp til eksamen:
–  Minst 80% frammøte til obligatorisk undervisning.
–  8 ukers praksis i PPT
–  Individuelle oppgaver etter hver samling (med nyttiggjøring av hovedtema fra samlingen), samtlige skal godkjennes av veileder.
–  Godkjent semesteroppgave.

9. Vurdering
 En individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager.

Litteratur
Pensum består av ca 1600 sider basislitteratur og 3-400 sider selvvalgt litteratur innenfor et eller flere av hovedtemaene.
Litteraturliste for selvvalgt pensum skal godkjennes av faglærer.
NB! Endringer i pensumlitteratur kan skje fram til studiestart.