Pedverket Kompetanse

Vi vil hjelpe til med å lære barn å lære og å lære voksne om læring.
Pedverket Kompetanse er et supplement til offentlige utdanningsinsitusjoner når det gjelder kunnskap som er til beste for barn og unge som skal lære. Det gjør vi ved å tilby kurs, kartleggingsmateriell og undervisningsmateriell, der det vi i dag kan vite om læring og læreprosesser omsettes til praksis.  Virksomheten er basert på norsk og internasjonal forskning innen læringspsykologi og nevropsykologi.
«Lærerens kunst er å avdekke naturens læreprosesser og undervise i samsvar med disse», sa den franske filosofen Jacques Maritain. Vi ønsker å formidle forskning som bidrar til dette, med fokus på pedagogisk praksis i barnehage og skole.

Kurs og videreutdanning

Vi tilbyr kurs innen begynneropplæring, spesialundervisning og testbruk for PPT og BUP. PP-klinisk videreutdanning tilbys ii samarbeid med Høgskolen i Lillehammer (30 studiepoeng). Vi underviser også på masterstudiet i spesialpedagogikk på Høgskolen i Lillehammer.

Konsulent

Vi kan hjelpe til med sakkyndighetsarbeid, sakkyndig rettsvurdering, pedagogisk planarbeid i kommunene (begynneropplæring), fagdager for PPT og annet konsulentarbeid innen utdanningsfeltet. Vi vil bidra til å stadig øke kvaliteten, og styrke rettssikkerheten i tjenester som ytes på det spesialpedagogiske feltet.